Czcionka:
Kontrast
! UWAGA !
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele ||| Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 

KOMUNIKAT W SPRAWIE BIOGAZOWNI. BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE ORAZ POPRZEDNIE WŁADZE POWIATU BYŁY PRZECIWNE BIOGAZOWNI NA SUROWIEC ZWIERZĘCY. TO OPINIA NOWEGO STAROSTY KRZYSZTOFA BIEŃKOWSKIEGO BYŁA POZYTYWNA. POTWIERDZAJĄ TO PONIŻSZE FAKTY.

2020-01-20 10:58
KOMUNIKAT W SPRAWIE BIOGAZOWNI. BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE ORAZ POPRZEDNIE WŁADZE POWIATU BYŁY PRZECIWNE BIOGAZOWNI NA SUROWIEC ZWIERZĘCY. TO OPINIA NOWEGO STAROSTY KRZYSZTOFA BIEŃKOWSKIEGO BYŁA POZYTYWNA. POTWIERDZAJĄ TO PONIŻSZE FAKTY.
Obrazek
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele nigdy nie wydał decyzji umożliwiającej powstanie na terenie Gminy biogazowni wykorzystującej surowiec zwierzęcy, czy inne surowce negatywnie wpływające na środowisko i komfort życia mieszkańców. Na taką biogazownię nie zgadzały się również poprzednie władze powiatu. Pojawiające się sugestie są nieprawdziwe. To opinia nowego starosty Krzysztofa Bieńkowskiego była pozytywna. Jedyna decyzja burmistrza Miasta i Gminy Chorzele oraz poprzednich władz powiatu dotyczyła bezpiecznej i korzystnej dla mieszkańców, rolników oraz środowiska, zgodnej z normami ekologicznymi OZE oraz ochroną środowiska biogazowni na surowiec roślinny.

Biogazownia na surowiec roślinny

 
Inwestor chcący budować korzystną dla mieszkańców, rolników w kontekście ich produkcji, czy zagospodarowania odpadów roślinnych i otoczenia biogazownię zwracał się o to w ubiegłej kadencji, do poprzednich władz powiatu, jako właściciela gruntów oraz władz Gminy Chorzele. Biogazownia miała korzystać z surowca roślinnego – np. kukurydzy, a inwestor wskazywał na zakontraktowanie około 40 ha tego surowca u okolicznych rolników. Ówcześnie planowana przez inwestora biogazownia miała mieć moc 1 MW, czyli wpisywała się w ekologiczny program OZE. Inwestor nie otrzymał wtedy żadnej zgody lub decyzji poprzednich władz powiatu i władz gminy na korzystanie z innego surowca – mogącego mieć negatywny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców. To prawdopodobnie było przyczyną zawieszenia jakiegokolwiek zainteresowania gruntami z jego strony.
 
Decyzja burmistrza dotyczyła biogazowni wyłącznie na surowiec roślinny
 
Wydana wtedy przez burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, decyzja środowiskowa, do której wydania burmistrz był zobowiązany prawem, dotyczyła bezpiecznej dla środowiska i mieszkańców biogazowni – i wynikała z pierwotnego wniosku potencjalnego inwestora, który był zainteresowany nabyciem gruntów od poprzednich władz powiatu i chciał lokalizować na terenie Gminy biogazownię na surowiec roślinny. Przyjazną dla środowiska i mieszkańców oraz korzystną dla okolicznych rolników.  Decyzja wynikała z przeprowadzonej procedury formalnej.
 
Przedmiotem przedsięwzięcia objętego ww. decyzją było wybudowanie elektrociepłowni do wytwarzania biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy ulegającej biodegradacji w szczególności z surowców/substratów rolniczych lub pochodzenia rolniczego produktów ubocznych rolnictwa lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Biomasa ta obejmować miała w szczególności kukurydzę obornik, serwatkę, rośliny energetyczne w formie kiszonek. Biogaz w dalszej kolejności miał być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej wynoszącej do 1 MW oraz cieplnej do ok. 1,1 MW – w decyzji nie ma mowy o surowcach zwierzęcych!
 
Od 2016 roku Gmina sporządza Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To procedura długotrwała. Znajduje się w nim zapis zakazujący lokalizacji biogazowni na odpady zwierzęce. Jeśli powiat wstrzyma się ze sprzedażą działki zainteresowanemu inwestorowi, to uchwalenie planu uniemożliwi lokalizację biogazowi na odpady zwierzęce.
Nie prawdziwe są informacje dotyczące sugerowanego przez nowe władze powiatu braku działań władz Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Wystarczyłoby sprawdzić, aby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Gmina Chorzele na podstawie uchwały Nr 133/XXI/16 z dnia 29 kwietnia 2016r. Rady Miejskiej w Chorzelach przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Przasnyska Stefa Gospodarcza – Podstrefa Chorzele I” na terenie tym między innymi znajduje się nieruchomość położona w mieście Chorzele oznaczona jako działka 197/2 o obszarze  3,8763 ha, którą pod biogazownię jest zainteresowany inwestor.
W przekazanym do uzgodnienia tekście projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Przasnyska Stefa Gospodarcza – Podstrefa Chorzele I, w § 4 pkt 3 lit f zawierającym ustalenia szczegółowe tego planu dla terenu funkcjonalnego oznaczonego między innymi  symbolem P/U5 w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wprowadzono zapis zakazujący lokalizacji biogazowni na odpady zwierzęce.
Obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ,,Przasnyska Strefa Gospodarcza – Podstrefa Chorzele I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w trakcie uzyskania opinii organów na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy mieć na uwadze, że procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest procedurą długotrwałą.
Natomiast na rysunku - Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorzele – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego stanowiącym integralną część uchwały Nr 275/XLIV/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele teren na którym między innymi znajduje się nieruchomość położona w mieście Chorzele oznaczona jako działka 197/2 o obszarze  3,8763 ha oznaczony jest symbolem CP-C, który stanowi tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, usługowej, składowej i magazynowej.
Obecnie wiele zależy od intencji i działań nowych władz powiatu
 
Obecnie wiele zależy od intencji i działań nowych władz powiatu, jako właściciela gruntu, na którym miałaby powstać biogazownia. Burmistrz oczekuje jednocześnie od nowych władz powiatu, jako właściciela gruntów - podjęcia wszelkich możliwych i skutecznych działań, aby na terenie Gminy Chorzele nie powstała niekorzystna dla środowiska i mieszkańców biogazownia. W naszym przekonaniu nowe władze powiatu posiadają takie możliwości, o czym mówił podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego – były starosta Zenon Szczepankowski – jak chociażby wyłączenie z przetargu na sprzedaż gruntów działki, na której inwestor chciałby lokalizować biogazownię. Na chwilę obecną Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele rozpatruje protesty i wnioski, które wpłynęły od społeczeństwa. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawsze  w pierwszej kolejności kieruje się głosem i opiniami mieszkańców, podziela ich obawy i przy wydawaniu decyzji, do której jest zobowiązany prawem - weźmie pod uwagę protesty mieszkańców.
 
Na podstawie wydanej decyzji firma do chwili obecnej nie rozpoczęła budowy pn.: "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele" działka o nr ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele – na surowiec roślinny.
 
W nowych dokumentach firmy - pojawił się surowiec zwierzęcy
 
Sprawa przyspieszyła, z naszych obserwacji, po zmianie władz powiatu. W nowych dokumentach firmy pojawił się, jako surowiec  - surowiec zwierzęcy – na co nie było wcześniej zgody ani poprzednich władz powiatu, ani władz gminy.
 
Wniosek inwestora o nową decyzję środowiskową
 
W dniu 18.09.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora o wydanie kolejnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dotyczący: ,,Elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele'' zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 197/2. – czyli następuje zmiana ze strony inwestora  - przedmiotem przedsięwzięcia wg karty informacyjnej  jest wybudowanie elektrociepłowni do wytwarzania biogazu   w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy ulegającej biodegradacji w szczególności z surowców/substratów rolniczych lub pochodzenia rolniczego produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3 i produktów pochodnych.
W trakcie postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przekazał raport oddziaływania na środowisko organom opiniującym w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (raport był jak wynika z opisu przygotowany, zmieniany, wycofywany i składany ponownie przez Inwestora).
 
Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski wydał opinię w dniu 22.03.2018 r. (data wpływu do tut Urzędu – 23.03.2018r.), w której zaopiniował NEGATYWNIE przedsięwzięcie.
 
Inwestor pismem z dnia 05.04.2018 r. wycofał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 13.04.2018 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki co do zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu. Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Następnie w dniu 29.10.2018 r. (data wpływu do tut Urzędu – 02.11.2018 r.) Inwestor –ponownie przedłożył raport oddziaływania na środowisko i wniósł  o odwieszenie przedmiotowego postępowania.
 
Inwestor skierował do organu prowadzącego pismo z wyjaśnieniem zagadnień związanych z wykorzystaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w planowanej do realizacji elektrociepłowni w gminie Chorzele.
 
Starosta Przasnyski w dniu 21.12.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 28.12.2018 r.) wydał opinię, w której zaopiniował NEGATYWNIE przedsięwzięcie – opinię przygotowywał jeszcze starosta Zenon Szczepankowski, a sprawę prowadził dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Kobyliński.
 
 
W dniu 16.01.2019 r. w wyniku transparentnego i skutecznego powiadomienia mieszkańców przez burmistrza Miasta i Gminy Chorzele o trwającej nowej procedurze -  do tut. Urzędu wpłynął sprzeciw właścicieli pobliskiej nieruchomości oraz protest Stowarzyszenia ,,Nasze Bezpieczeństwo”.
 
Inwestor ponownie wycofał raport oddziaływania na środowisko i zwrócił się o zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia nowego dokumentu.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 18.02.2019 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
Inwestor w dniu 08.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 08.05.2019r.) przedłożył raport oddziaływania na środowisko.
 
Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski opinią z dnia 12.06.2019 r. (dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska był już Jacek Tomczak) zaopiniował POZYTYWNIE przedsięwzięcie pod warunkiem spełnienia warunków w niej określonych.
 
Do Organu wpłynęły wnioski i uwagi w wymagającym udziału społeczeństwa postępowaniu na rzecz Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
 
Do Organu wpłynął apel Rady Miejskiej w Chorzelach. Został przesłany również do władz powiatu.
 
Na chwilę obecną Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele rozpatruje protesty i wnioski, które wpłynęły od społeczeństwa. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawsze  w pierwszej kolejności kieruje się głosem i opiniami mieszkańców, podziela ich obawy i przy wydawaniu decyzji, do której jest zobowiązany prawem - weźmie pod uwagę protesty mieszkańców.
 
 
                                                                                  
* Komunikat przygotowany na podstawie opartych na dokumentach informacjach przekazanych przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
 
Fot.: DocPlayer.pl

 

Czytano: 958 razy
Obrazek
  24.02.2020
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, kt&oac...
więcej >
Obrazek
  24.02.2020
21 lutego, sołtys sołectwa Pruskołęka Janina Szlaga wraz z przedstawicielem Rady Sołeckiej Leszkiem Tymińskim, prezesem OSP Pruskołęka Piotrem Więckiem oraz przedstawicielami mieszkańców: Elżbietą Murzyn i Kazimierzem Deptułą – podziękow...
więcej >
Obrazek
  21.02.2020
Ruszamy z ekologicznym programem „W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy Eko”. Prezentujemy oficjalne logo programu dla naszej Gminy! Z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej, w trosce o nasze środowis...
więcej >
Obrazek
  21.02.2020
Po nominacji Redakcji i dzięki głosom mieszkańców, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wygrała Plebiscyt na Osobowość Roku 2019 w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna. Nasza burmistrz, dzięki głosom mies...
więcej >
Obrazek
  19.02.2020
18 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach odbył się Finał Turnieju Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. ...
więcej >
Obrazek
  19.02.2020
Znakomita pozycja Gminy Chorzele przyciągnęła aż 91,4 mln zł. unijnych funduszy. Najwięcej w regionie. InfoPrzasnysz:Ile spłynęło do nas z UE w latach 2014-2020?...
więcej >
Obrazek
  19.02.2020
W dniu 25.02.2020 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy ulicy Stanisława Komosińskiego 1 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej....
więcej >
Obrazek
  18.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie....
więcej >
Obrazek
  18.02.2020
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 16 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:20 dnia 18.02.2020...
więcej >
Obrazek
  18.02.2020
16 lutego, w miłej i zgodnej atmosferze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Zdziwój Stary. W imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej w zebraniu z druhnami i druhami strażakami uczestniczyła zajmująca się OSP - Regina Roman z Urzędu...
więcej >
Obrazek
  24.02.2020
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, kt&oac...
więcej >
Obrazek
  24.02.2020
21 lutego, sołtys sołectwa Pruskołęka Janina Szlaga wraz z przedstawicielem Rady Sołeckiej Leszkiem Tymińskim, prezesem OSP Pruskołęka Piotrem Więckiem oraz przedstawicielami mieszkańców: Elżbietą Murzyn i Kazimierzem Deptułą – podziękow...
więcej >
Obrazek
  21.02.2020
Ruszamy z ekologicznym programem „W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy Eko”. Prezentujemy oficjalne logo programu dla naszej Gminy! Z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej, w trosce o nasze środowis...
więcej >
Obrazek
  21.02.2020
Po nominacji Redakcji i dzięki głosom mieszkańców, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wygrała Plebiscyt na Osobowość Roku 2019 w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna. Nasza burmistrz, dzięki głosom mies...
więcej >
Obrazek
  19.02.2020
18 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach odbył się Finał Turnieju Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. ...
więcej >
Obrazek
  19.02.2020
Znakomita pozycja Gminy Chorzele przyciągnęła aż 91,4 mln zł. unijnych funduszy. Najwięcej w regionie. InfoPrzasnysz:Ile spłynęło do nas z UE w latach 2014-2020?...
więcej >
Obrazek
  19.02.2020
W dniu 25.02.2020 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy ulicy Stanisława Komosińskiego 1 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej....
więcej >
Obrazek
  18.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie....
więcej >
Obrazek
  18.02.2020
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 16 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:20 dnia 18.02.2020...
więcej >
Obrazek
  18.02.2020
16 lutego, w miłej i zgodnej atmosferze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Zdziwój Stary. W imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej w zebraniu z druhnami i druhami strażakami uczestniczyła zajmująca się OSP - Regina Roman z Urzędu...
więcej >

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2020 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Sprawdz stan powietrza
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.