Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXVII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 9:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036,

b) udzielenia dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.
162

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność