Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Chorzelach na dzień 25 czerwca 2024 roku o godz. 12:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z II,III,IV sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2023 rok:

a) Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy,

b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele wotum zaufania.

6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chorzele za 2023 rok:

a) Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

b) Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

c) Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2023 rok oraz

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2023 rok,

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2023 rok,

c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2023 rok,

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037,

e) zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

f) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

h) wyboru członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

i) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok i przyjęcie planów pracy komisji

stałych na 2024 rok.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

42

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność