Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 14:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037

b) zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

c) uchylenia uchwały w sprawie wydawania gazety gminnej przez Gminę Chorzele       

d) rozpatrzenia protestu.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5.  Zamknięcie obrad.

 

20

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność