ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Chorzele

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla obrębów ewidencyjnych: Nowa Wieś K/D, Wasiły Zygny, Zdziwój Nowy, na okres 60 dni tj. od dnia 13.06.2024 r. do dnia 12.08.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w pokoju nr 2 w godz. 730 – 1530.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że:

  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma) w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ww. ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez firmę: Agencja ,,Cezar” Pracownia urządzania lasu, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
  6. Obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zawierają opis i powierzchnię lasów, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2034.

 

Treść zawiadomienia – zawiadomienie – pobierz plik (docx, 19KB)

31

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność