strona główna mapa strony poleć znajomemu kontakt
Czcionka: zmniejsz rozmiar czcionki normalny rozmiar strony powiększ rozmiar czcionki
Kontrast wersja kontrastowa
Logo BIP
.

Czyste Powietrze

Szanowni Mieszkańcy! Od 03.01.2022 r. ruszyła nowa odsłona priorytetowego programu „Czyste Powietrze”.
Na czym polega?
„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania.
Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza.
 
Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Ile można otrzymać?
I. NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA 
przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, określony na podstawie zaświadczenia nie przekracza kwoty:
1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
Kwota dofinansowania – do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny.
 
II. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, określony na podstawie zaświadczenia nie przekracza kwoty:
1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
Kwota dofinansowania – do 99 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny.
 
III. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA
roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł.
Kwota dofinansowania – do 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny.
 
WAŻNE! Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 03.01.2023 r.:
1.    Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku;
2.    Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia;
3.    Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania;
4.    Przejście na kwoty netto kosztów kwalifikowanych i podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w związku z planowanym finansowaniem Programu ze środków europejskich;
5.    Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na warunkach Programu obowiązujących od jego reformy wprowadzonej 15.05.2020 r. Jeżeli ktoś uzyskał dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, może ubiegać się o dodatkowe środki na termomodernizację;
6.    Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności ≤20 mg/m³ w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu;
7.    Od 1 lipca 2023 r. dofinansowanie dla kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) będzie dotyczyło wyłącznie kotłów o emisyjności niższej niż 20 mg/m³. Zmiana wprowadzona zostaje już obecnie, w celu zapewnienia okresu przejściowego;
8.    Umożliwienie udzielenia kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie;
9.    Zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/WFOŚiGW/Beneficjent, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla Beneficjentów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych oraz spełnieniu wszystkich wymogów finansowania UE.
 
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej https://www.czystepowietrze.gov.pl/, w załączonej poniżej ulotce lub uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym we wtorki i czwartki w godz.7:30 - 13:30, osobiście - Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19 lub telefonicznie - pod numerem (29) 751 65 52.
 
Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie www.chorzele.pl zakładka Ochrona Powietrza - Czyste Powietrze.broszura informacyjna
szczegółowe informacje o programie
Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Miasta i Gminy Chorzele – stan na dzień 31.12.2022 r.
  • Liczba złożonych wniosków: 186
  • Liczba zawartych umów: 154 
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 62 
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 028 627,83 zł
Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, iż punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” mieszczący się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, jest czynny we wtorki oraz czwartki w godzinach od 7:30 do 13:30. 
Jednocześnie uprzejmie prosimy mieszkańców chcących skorzystać z pomocy i złożyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie o wcześniejsze umówienie się osobiście lub pod numerem telefonu (29) 751 65 52.
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub w  punkcie konsultacyjno-informacyjnym (wtorki i czwartki w godz.7:30 - 13:30, tel. 29 751 65 52). 

Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 
Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
Punkt czynny jest we wtorki i czwartki, w godzinach 07:30-13:30.
 
Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:
pomoc w przygotowaniu wniosków udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”;
zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk;
sprawdzenie poprawności wniosków;
przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW; 
pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność.
 
Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Chorzele aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Chorzele. 
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
 
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/.
 
Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. 
 
Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.
 
​Nasz gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” działa bardzo aktywnie!
W dniu 26 maja 2021 r. Gmina Chorzele zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na mocy Porozumienia, w dniu 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach uruchomiony został gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny we wtorki oraz czwartki, w godzinach 7:30-13:30.

Punkt zapewnia mieszkańcom:
    -       pełną informację dotyczącą założeń programu;
    -       kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
    -       sprawdzenie poprawności wniosków;
    -       przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW;
    -       pomoc w wypełnianiu/korekcie wniosków o płatność;
    -       zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk;
W trakcie minionego roku nasz punkt konsultacyjno-informacyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do dnia 29.05.2022 r.:
    -       udzielono osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu 238 konsultacji osobistych oraz telefonicznych,
    -       przygotowano i wysłano do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie 17 wniosków o dofinansowanie,
    -       udzielono pomocy w przygotowaniu 11 wniosków o płatność,
    -       przeprowadzono 5 spotkań edukacyjnych dla mieszkańców.

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu! Osobiście – w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (pokój nr 19), bądź telefonicznie – pod numerem telefonu (29) 751 65 52.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
Czyste Powietrze. Zdrowy Wybór.
Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".
SPOTKANIE INFORMUJĄCE O ZASADACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” DLA MIESZKAŃCÓW.
- Czas i miejsce: 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 12:00 na świetlicy w budynku Straży Pożarnej w Zarębach
 
Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.
 
- Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, 
- jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, 
- jakie warunki powinien spełniać budynek oraz 
- kto może aplikować w ramach programu. 
- Ponadto będzie możliwość zadawania pytań od mieszkańców i osób zainteresowanych.
- Na spotkaniu będą rozdawane ulotki informacyjne o zasadach programu.
Punkt Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w Duczyminie
Szanowni Państwo,
W najbliższą niedzielę 4 września 2022 r., w trakcie trwania Miejsko-Gminno-Parafialnych Dożynek 2022, serdecznie zapraszamy do mobilnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie dostępny na placu przy Szkole Podstawowej w Duczyminie.
Będziecie mogli Państwo uzyskać w nim pełną informację dotyczącą założeń programu oraz umówić się na spotkanie, w trakcie którego otrzymacie kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również w przygotowaniu/korekcie wniosku o płatność.
Wszyscy zainteresowani programem otrzymają broszury informacyjne oraz upominki (notesy, smycze, torby).
Serdecznie zapraszamy!
Informacja dotycząca działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków
Szanowni Mieszkańcy!
 
Efektywność energetyczna budynku, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. 
Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. 
Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wzrost efektywności energetycznej budynków, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne, których celem jest wsparcie Państwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia domowych budżetów. 
W związku z powyższym, na prośbę Ministra Rozwoju i Technologii, przekazujemy Państwu link do strony internetowej Ministerstwa, na której znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej, jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających Państwa w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow
 
Informacje znajdujące się na stronie będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m. in. W ramach nowej perspektywy finansowej UE.
 
PRZEPISY I PROCEDURY W OBSZARZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.);
- Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii" (M.P. z 2015 r. poz. 614);
- Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”;
 
PODSTAWOWA WIEDZA TECHNICZNA W OBSZARZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:
Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane,  budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tzw. rozporządzenie WT: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
 
PROGRAMY FINANSOWE WSPIERAJĄCE POPRAWĘ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:
Polska realizuje szereg programów, które mają za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz warunków ich wykorzystania. Kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to:
- Program Stop Smog - https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog
- Program Czyste Powietrze - https://czystepowietrze.gov.pl
- Fundusz Termomodernizacji i Remontów - https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow
 
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w każdy wtorek oraz czwartek, w godz. 7:30-13:30, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (pokój nr 19), działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w którym możecie Państwo otrzymać niezbędne informacje dotyczące programu, jak również uzyskać pomoc w wypełnieniu/korekcie wniosku o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem, jak również wniosku o płatność.
Obrazek
ikona kalendarz  02.02.2023
Od godz. 19:00 dnia 02.02.2023 do godz. 09:00 dnia 03.02.2023 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5&...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  26.01.2023
Szanowni Państwo,  ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.01.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, którzy w 2022 roku wymienili lub zainstalowali dodatkowe źródła ciepła o wypełnienie deklaracji dotyczącej tej wymiany lub in...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Uwaga! Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.01.2023
Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego.  Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej  Chmielna 6/6,  00-020 Warszawa Termin: 12-18.02.2023 r. Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  13.01.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  1  lutego  2023  r. do 28 lutego 2023  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykor...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  10.01.2023
Ostrzeżenie nr 3...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.01.2023
Uwaga!! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego. Apel Wojewody Mazowieckiego  Ulotka - zasady bioasekuracji...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.12.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  02.02.2023
Od godz. 19:00 dnia 02.02.2023 do godz. 09:00 dnia 03.02.2023 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5&...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  26.01.2023
Szanowni Państwo,  ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.01.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, którzy w 2022 roku wymienili lub zainstalowali dodatkowe źródła ciepła o wypełnienie deklaracji dotyczącej tej wymiany lub in...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.01.2023
Uwaga! Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.01.2023
Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego.  Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej  Chmielna 6/6,  00-020 Warszawa Termin: 12-18.02.2023 r. Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  13.01.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  1  lutego  2023  r. do 28 lutego 2023  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykor...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  10.01.2023
Ostrzeżenie nr 3...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.01.2023
Uwaga!! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego. Apel Wojewody Mazowieckiego  Ulotka - zasady bioasekuracji...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.12.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
rodzina 500+
100 lecie
bip
informacje dla rolników
wybory
podatki
Zabytki i Dziedzictwo kulturowe
pomoc prawna
portal mapowy
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele ||| INFORMACJA O KORONAWIRUSIE ||| Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.