strona główna mapa strony poleć znajomemu kontakt
Czcionka: zmniejsz rozmiar czcionki normalny rozmiar strony powiększ rozmiar czcionki
Kontrast wersja kontrastowa
Logo BIP
.

Czyste Powietrze

Szanowni Mieszkańcy! Ruszyła nowa odsłona priorytetowego programu „Czyste Powietrze” – „Czyste Powietrze Plus”.
Na czym polega?
Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę środków finansowych jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. „Z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która po zmianach, w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania wzrośnie do 47 tys. zł, a w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania do 79 tys. zł.
 
Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która:
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • jest uprawniona do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia:
  • PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, określony na podstawie zaświadczenia nie przekracza kwoty:
 • 1 564zł (gospodarstwo wieloosobowe),
 • 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
Dodatkowo, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza – przychód Wnioskodawcy nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
 • NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA
przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, określony na podstawie zaświadczenia nie przekracza kwoty:
 • 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
 • 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
 •  
Wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.
Dodatkowo, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza – przychód Beneficjenta nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
 
Jak złożyć wniosek?
Wniosek należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW (https://gwd.nfosigw.gov.pl/UserAccount/LogIn), podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym.
Jeśli Wnioskodawca nie posiada takiego podpisu, musi wysłać wniosek elektronicznie (bez podpisu), a następnie wydrukować formularz, podpisać ręcznie i wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Ciechanowie (ul. A. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów).
Przy wypełnianiu wniosków, serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze (wtorki i czwartki w godz.7:30 - 13:30).
 
Co jest niezbędne do złożenia wniosku?
 1. PESEL Wnioskodawcy oraz współmałżonka/ współmałżonki, współwłaściciela/ współwłaścicielki;
 2. Numer telefonu kontaktowego;
 3. E-mail Wnioskodawcy lub pełnomocnika;
 4. Numer księgi wieczystej budynku;
 5. Numer działki, na której stoi budynek;
 6. Przybliżony rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy;
 7. Powierzchnia całkowita budynku w m²;
 8. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku);
 9. Wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 10. Zaświadczenie potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka mojego gospodarstwa domowego uprawniające do poziomu PODWYŻSZONEGO i NAJWYŻSZEGO dofinansowania (wydane z datą nie wcześniejszą  niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dotację) lub zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub stałego zasiłku opiekuńczego uprawniające do poziomu NAJWYŻSZEGO dofinansowania;
 11. Wartość dochodu/rodzaj PIT;
 12. W przypadku prowadzenia GOSPODARSTWA ROLNEGO – zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych;
 13. Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury/dokumentu księgowego potwierdzającego poniesione koszty;
 14. Kopia umowy/umów (max. 3) zawartej/zawartych z wykonawcą na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, zawierająca następujące informacje:
  • Oznaczenie umowy z Wykonawcą,
  • Numer rachunku bankowego wykonawcy wskazany w umowie do wypłaty,
  • Nazwa wykonawcy,
  • NIP wykonawcy,
  • koszty kwalifikowane w ramach umowy z wykonawcą,
  • kwota (brutto) danego kosztu kwalifikowanego z umowy z wykonawcą,
  • liczba m² objętych zakresem prac (ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i stolarka drzwiowa).
 
Ważne informacje! 
 • Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r. nie mogą uzyskać dotacji na: ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
 • Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.
 • Dofinansowanie na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową można otrzymać jedynie pod warunkiem, że lokal/budynek mieszkalny, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, jest wyposażony w źródło ciepła, które spełnia wymagania Programu. W przypadku źródła ciepła na paliwo stałe musi ono spełniać wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Prefinansowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy wskazany we wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę, jednakże to Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków z dotacji. Zalecamy wybieranie rzetelnych wykonawców.
 • Zgodnie z art. 106 i ust. 2 ustawy o VAT Podatnik (wykonawca) zobowiązany jest do wystawienia faktury z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (tzw. faktury zaliczkowej).
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.czystepowietrze.gov.pl/, w załączonej poniżej ulotce lub uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym we wtorki i czwartki w godz.7:30 - 13:30, osobiście – Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19 lub telefonicznie – pod numerem (29) 751 65 52.
 
Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie www.chorzele.pl zakładka Ochrona „Czyste Powietrze”.

Broszura informacyjna


 
Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” mieszczący się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, będzie czynny we wtorki oraz czwartki w godzinach od 7:30 do 13:30. 
Jednocześnie uprzejmie prosimy mieszkańców chcących skorzystać z pomocy i złożyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie o wcześniejsze umówienie się osobiście lub pod numerem telefonu (29) 751 65 52.
 
Pragniemy także poinformować, iż od dnia 25.01.2022 r. do Programu „Czyste Powietrze” zostały wprowadzone nowe zapisy, zgodnie z którymi:
 
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
wymianę starych pieców na paliwo stałe, na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).
Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy jednak pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 
Inwestycja musi zostać zakończona:
do 30 miesięcy –podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania 
do 36 miesięcy - najwyższy poziom dofinansowania;
od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Kto może skorzystać?
PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA
osoba fizyczna, która jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz spełnia kryterium dochodowe:
o ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
 
PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
osoba fizyczna, która ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
o 1564zł – gospodarstwo wieloosobowe,
o 2189 zł – gospodarstwo jednoosobowe.
Dodatkowo, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza – przychód Beneficjenta nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
 
NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA
osoba fizyczna, która ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
o 900 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
o 1 260 zł – gospodarstwo jednoosobowe.
lub
osoba fizyczna, która ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zaświadczenie to mieszkańcy mogą otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzelach).
Dodatkowo, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza – przychód Beneficjenta nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub w  punkcie konsultacyjno-informacyjnym (wtorki i czwartki w godz.7:30 - 13:30, tel. 29 751 65 52). 

Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 
Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
Punkt czynny jest we wtorki i czwartki, w godzinach 07:30-13:30.
 
Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:
pomoc w przygotowaniu wniosków udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”;
zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk;
sprawdzenie poprawności wniosków;
przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW; 
pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność.
 
Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Chorzele aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Chorzele. 
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
 
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/.
 
Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. 
 
Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.
 
Czyste Powietrze. Zdrowy Wybór.
Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".
​Nasz gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” działa bardzo aktywnie!
W dniu 26 maja 2021 r. Gmina Chorzele zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na mocy Porozumienia, w dniu 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach uruchomiony został gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny we wtorki oraz czwartki, w godzinach 7:30-13:30.

Punkt zapewnia mieszkańcom:
    -       pełną informację dotyczącą założeń programu;
    -       kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
    -       sprawdzenie poprawności wniosków;
    -       przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW;
    -       pomoc w wypełnianiu/korekcie wniosków o płatność;
    -       zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk;
W trakcie minionego roku nasz punkt konsultacyjno-informacyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do dnia 29.05.2022 r.:
    -       udzielono osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu 238 konsultacji osobistych oraz telefonicznych,
    -       przygotowano i wysłano do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie 17 wniosków o dofinansowanie,
    -       udzielono pomocy w przygotowaniu 11 wniosków o płatność,
    -       przeprowadzono 5 spotkań edukacyjnych dla mieszkańców.

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu! Osobiście – w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (pokój nr 19), bądź telefonicznie – pod numerem telefonu (29) 751 65 52.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
SPOTKANIE INFORMUJĄCE O ZASADACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” DLA MIESZKAŃCÓW.
- Czas i miejsce: 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 12:00 na świetlicy w budynku Straży Pożarnej w Zarębach
 
Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.
 
- Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, 
- jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, 
- jakie warunki powinien spełniać budynek oraz 
- kto może aplikować w ramach programu. 
- Ponadto będzie możliwość zadawania pytań od mieszkańców i osób zainteresowanych.
- Na spotkaniu będą rozdawane ulotki informacyjne o zasadach programu.
Punkt Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w Duczyminie
Szanowni Państwo,
W najbliższą niedzielę 4 września 2022 r., w trakcie trwania Miejsko-Gminno-Parafialnych Dożynek 2022, serdecznie zapraszamy do mobilnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie dostępny na placu przy Szkole Podstawowej w Duczyminie.
Będziecie mogli Państwo uzyskać w nim pełną informację dotyczącą założeń programu oraz umówić się na spotkanie, w trakcie którego otrzymacie kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również w przygotowaniu/korekcie wniosku o płatność.
Wszyscy zainteresowani programem otrzymają broszury informacyjne oraz upominki (notesy, smycze, torby).
Serdecznie zapraszamy!
Informacja dotycząca działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków
Szanowni Mieszkańcy!
 
Efektywność energetyczna budynku, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. 
Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. 
Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wzrost efektywności energetycznej budynków, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne, których celem jest wsparcie Państwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia domowych budżetów. 
W związku z powyższym, na prośbę Ministra Rozwoju i Technologii, przekazujemy Państwu link do strony internetowej Ministerstwa, na której znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej, jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających Państwa w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow
 
Informacje znajdujące się na stronie będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m. in. W ramach nowej perspektywy finansowej UE.
 
PRZEPISY I PROCEDURY W OBSZARZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.);
- Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii" (M.P. z 2015 r. poz. 614);
- Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”;
 
PODSTAWOWA WIEDZA TECHNICZNA W OBSZARZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:
Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane,  budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tzw. rozporządzenie WT: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
 
PROGRAMY FINANSOWE WSPIERAJĄCE POPRAWĘ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:
Polska realizuje szereg programów, które mają za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz warunków ich wykorzystania. Kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to:
- Program Stop Smog - https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog
- Program Czyste Powietrze - https://czystepowietrze.gov.pl
- Fundusz Termomodernizacji i Remontów - https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow
 
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w każdy wtorek oraz czwartek, w godz. 7:30-13:30, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (pokój nr 19), działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w którym możecie Państwo otrzymać niezbędne informacje dotyczące programu, jak również uzyskać pomoc w wypełnieniu/korekcie wniosku o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem, jak również wniosku o płatność.
Obrazek
ikona kalendarz  28.09.2022
Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj. ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.09.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.09.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  21.09.2022
Komunikat KOM HKN / 4/2022 Na podstawie sprawozdania zbadah wody pobranej w dniu 19.09.2022 r. z wodociągu publicznego w Zarębach, gm. Chorzele Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdzil przydatność wody przeznaczonej do spo...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  19.09.2022
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, w związku z art. 36 par. 1, par. 2, art. 49 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach zaw...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  14.09.2022
W dniu 14.09.2022r. PPIS w Przasnyszu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zarębach, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. przekroczenie bakterii grupy coli: Woda nadaje się do spożycia po przego...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.09.2022
W dniu 31.08.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wręczyła Zarządzenia w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora szkół podstawowych z Gminy Chorzele w przypadku jego nieobecności.  Do...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.09.2022
W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać od 1 do 15 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1 na formularzu z...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.09.2022
Informacja dla rolników z terenu Miasta i Gminy Chorzele w związku z licznymi pytaniami rolników dotyczącymi szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku długotrwałej suszy w 2022 roku. Poniżej publikujemy aplikację...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  31.08.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  28.09.2022
Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj. ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.09.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.09.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  21.09.2022
Komunikat KOM HKN / 4/2022 Na podstawie sprawozdania zbadah wody pobranej w dniu 19.09.2022 r. z wodociągu publicznego w Zarębach, gm. Chorzele Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdzil przydatność wody przeznaczonej do spo...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  19.09.2022
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, w związku z art. 36 par. 1, par. 2, art. 49 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach zaw...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  14.09.2022
W dniu 14.09.2022r. PPIS w Przasnyszu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zarębach, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. przekroczenie bakterii grupy coli: Woda nadaje się do spożycia po przego...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.09.2022
W dniu 31.08.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wręczyła Zarządzenia w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora szkół podstawowych z Gminy Chorzele w przypadku jego nieobecności.  Do...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.09.2022
W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać od 1 do 15 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1 na formularzu z...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.09.2022
Informacja dla rolników z terenu Miasta i Gminy Chorzele w związku z licznymi pytaniami rolników dotyczącymi szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku długotrwałej suszy w 2022 roku. Poniżej publikujemy aplikację...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  31.08.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc wrzesień 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
rodzina 500+
100 lecie
bip
informacje dla rolników
wybory
podatki
Zabytki i Dziedzictwo kulturowe
pomoc prawna
portal mapowy
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele ||| INFORMACJA O KORONAWIRUSIE ||| Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.