Ochotnicze Straże Pożarne

  Na terenie Gminy Chorzele działa 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

  • OSP Chorzele
   Prezes – Krzysztof Kolwicz
  • OSP Rycice
   Prezes- Józef Matuszewski
  • OSP Zaręby
   Prezes- Piotr Szlaga
  • OSP Rembielin
   Prezes- Zdzisław Szmalc
  • OSP Duczymin
   Prezes- Krzysztof Kozicki
  • OSP Nowa Wieś
   Prezes- Adrian Burnos
  • OSP Zdziwój Stary
   Prezes- Janusz Nidzgorski
  • OSP Budki
   Prezes- Wojciech Grabowski
  • OSP Raszujka
   Prezes- Mieczysław Jachimowski
  • OSP Pruskołęka
   Prezes- Leszek Tymiński
  • OSP Łaz
   Prezes- Sławomir Olber
  • OSP Krukowo
   Prezes- Mariusz Topa
  • OSP Rzodkiewnica
   Prezes- Łukasz Kacprzyk

   

  Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez:

  1. prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;
  2. udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
  3. udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
  4. udział w ochronie ludności;
  5. wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  6. organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
  7. zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;
  8. propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  9. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
  10. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  11. upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  12. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
  13. wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
  14. integrowanie społeczności lokalnej;
  15. udział we współpracy międzynarodowej gminy.

   

  Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy ( KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mające na celu ratowanie życie, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń

   

  Do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego należą trzy jednostki z terenu Miasta i Gminy Chorzele :  OSP Chorzele, OSP Zaręby i OSP Rycice

   

  Numery alarmowe

  • 112 – Ogólny numer alarmowy.
  • 999 – Pogotowie Ratunkowe.
  • 998 – Straż Pożarna.
  • 997 – Policja.
  • 994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne.
  • 993 – Pogotowie Ciepłownicze.
  • 992 – Pogotowie Gazowe.
  • 991 – Pogotowie Energetyczne.

  W związku z bieżącym aktualizowaniem informacji o organizacjach działających na terenie Gminy Chorzele prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i zmian elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl

  Przeszukaj stronę

  Treść | Menu | Dostępność