Wyróżnienia, podziękowania otrzymane przez Gminę

  • Chorzele znalazły się wśród 5 miast tzw. „Dobrego Życia” wg Polskiego Instytutu Ekonomicznego – działania burmistrz Beaty Szczepankowskiej i pozyskane w ostatnich latach ponad 100 mln zł zostały docenione przez polskich ekspertów i wskazane jako czynnik decydujący o dobrych perspektywach na przyszłość.
    Naukowcy umieścili Chorzele wśród 63 miast w Polsce i 5 na Mazowszu, przyjaznych dla mieszkańców, zapewniających im dobre warunki życia, będących w dobrej sytuacji finansowej i mających przed sobą dobre perspektywy rozwoju i życia.
  • Urząd Miasta i Gminy Chorzele otrzymał nominację do tytułu Symbol Polskiej Samorządności 2021 w programie prowadzonym przez redakcję „Monitora Biznesu” oraz „Monitora Rynkowego”- nominację otrzymują samorządy, które działając na swoich lokalnych rynkach charakteryzują się najwyższą jakością zarządzania, innowacyjnością, sprawnością w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami unijnymi, dbałością o ekologię, ale nade wszystko dbałością o szeroko pojęte dobro mieszkańców.

List nominacyjny

  • Gmina Chorzele wśród 19 polskich samorządów z najlepszymi efektami działań ekologiczno-klimatycznych – Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii przekazali informację, iż Miasto i Gmina Chorzele znalazła się wśród 19 polskich samorządów, które mają najlepsze wyniki działań w zakresie transformacji ekologiczno-klimatycznej, takich jak: jakość powietrza, zieleń miejska, transformacja energetyczna, czy miejska retencja. Mowa tu nie tylko o znaczących inwestycjach, mających na celu poprawę ochronę środowiska, wód i jakości powietrza, ale również o wielu akcjach społecznych samorządu i mieszkańców skupiających się na ochronie środowiska. Działania Burmistrz Beaty Szczepankowskiej zostały dostrzeżone na szczeblu władz krajowych, dzięki czemu Gmina Chorzele została zaproszona do ścisłej współpracy z Ministerstwem, a także udziału w projekcie doradztwa strategicznego na rzecz ekologiczno – klimatycznej transformacji, który będzie koordynowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy i finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wsparcia będzie także przygotowanie do finansowania priorytetowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE na preferencyjnych zasadach.

W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska - Jesteśmy Eko

  • Gmina Chorzele na 74 miejscu w Rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty”– to najlepszy wynik w regionie, awans o 80 miejsc i efekt skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych oraz racjonalnej polityki finansowej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób uniknięto dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. W latach 2018, 2019 i 2020 średnie wydatki inwestycyjne wyłącznie władz Gminy na jednego mieszkańca Miasta i Gminy Chorzele wyniosły bardzo dużą kwotę 1480,70 zł na osobę.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność