Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach

Zdjęcie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

 

ul. Komosińskiego 1B,
06-330 Chorzele

Dyrektor: mgr Bogna Justyna Rasińska
Zastępca Dyrektora: mgr Anna Ladzińska

 

telefon/fax (029) 751 54 71
e-mail: ops@chorzele.pl
https://chorzele.naszops.pl/

 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, które obejmują:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają  ustawowych kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

 

2. świadczenia niepieniężne:

  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  • mieszkanie chronione,
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach realizuje  zadania wynikające z odrębnych ustaw i programów, w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych;
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach w ramach współpracy z Bankiem Żywności  w Ciechanowie uczestniczy w realizacji kolejnych edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

OPS świadczy pomoc w formie teleopieki, która jest dodatkową usługą opiekuńczą, wykorzystującą nowoczesne technologie.

 

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach znajduje się Punkt Konsultacyjny,  w którym dostępna jest pomoc psychologa  i specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

Organizując pomoc społeczną, OPS współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach.

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność