„Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej
w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”


Wartość dofinansowania: 3 418 224,20 zł
Całkowita wartość zadania: 5 568 599,00 zł


Zadanie pn.: „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.  

W dniu 11.03.2022r. roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 25.03.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku 515,34 mb, zakłada budowę m.in. ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, jezdni o szerokości 6 m, chodnika, odwodnienia, zjazdów na posesje, stanowisk postojowych, a także miejsca do składowania śniegu w okresie zimowym. Przebudowa ulicy Rzemieślniczej na odcinku 135,09 mb oraz ulicy Księżycowej na odcinku 130,78 mb zakłada wykonanie m.in. jezdni o szer. 6 m, zjazdów na posesje, odwodnienia, a także budowę chodników.

Oprócz przebudowy ww. ulic, planuje się także budowę bezpłatnego parkingu z kostki betonowej przy ul. Cmentarnej, który zapewni 53 miejsca postojowe do parkowania skośnego dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca do parkowania prostopadłego dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowane ulice usprawnią ruch uliczny w północnej części miasta, zapewnią dogodny dojazd mieszkańcom do zabudowy jednorodzinnej, a przede wszystkim znacząco poprawią dojazd do cmentarza parafialnego, który stanowi centralny punkt tej części miasta, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, uroczystości państwowo-patriotycznych, a także w okresie Święta Zmarłych i Wszystkich Świętych, kiedy to setki mieszkańców miasta, gminy i gości, odwiedzają groby swoich bliskich przemieszczając się ww. ulicami miasta. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji mieszkańcy zyskają ułatwiony dojazd do powstałych miejsc pracy na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele I.

Logo Programu Regionalnego, flaga Polski, Logo Mazowsza, Flaga unii Europejskiej

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele


Beneficjent: Gmina Chorzele


Cel projektu: Grupą docelową przedsięwzięcia są mieszkańcy Gminy Chorzele. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Celem ogólnym jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele.


Realizacja przedsięwzięcia:
• zwiększa efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi,
• zwiększa poziom recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
• poprawia efektywność systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Chorzele i województwa mazowieckiego,
• wpływa na osiągnięcie trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki
w dziedzinie gospodarki odpadami,
• zwiększa udział odzyskiwanych odpadów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości odpadów kierowanych na składowiska,
• poprawia jakość środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele,
• zwiększa liczbę osób objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
• powoduje wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej regionu,
• poprawia jakość życia mieszkańców,
• zwiększa perspektywę rozwojową Gminy,
• przyczynia się do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy.
• jest jednym z czynników przyczyniających się do podniesienia świadomości proekologicznej mieszkańców, współgrając z prowadzonym przez gminę programem ekologicznym pn. „W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – Jesteśmy Eko” zainicjowanym przez Burmistrz Beatę Szczepankowską.

Punkt składa się z następujących obiektów:
• kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego,
• wiaty, pod którą zostaną zlokalizowane kontenery i pojemniki na takie odpady, jak: baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne itp.,
• placu manewrowego z kostki brukowej, na którego wydzielonej części usytuowane będą kontenery do magazynowania odpadów komunalnych,
• ogrodzenia terenu inwestycji wraz z brama wjazdową,
• zieleni izolacyjnej,
• przyłącza do sieci zewnętrznych.

Harmonogram wykonanych działań:
1. Opracowanie studium wykonalności
2. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
3. Prace projektowe – dokumentacja projektowa
4. Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów – Roboty ziemno-montażowe
5. Nadzór inwestorski
6. Promocja projektu


Całkowita wartość projektu: 2 946 213, 27 zł.
Wysokość dofinansowania: 404 918,71 zł.

„Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75”

Wartość dofinansowania: 2 457 339,82 zł
Całkowita wartość zadania: 3 510 485,47 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75” dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 320112W o całkowitej długości 1 471,38 m. Rozbudowa ww. drogi gminnej, zapewni bezpieczne i wygodne połączenie drogowe, a także usprawni lokalny ruch w m. Gadomiec Miłocięta, Łazy i Dąbrowa. Rozbudowana droga zapewni też szybszy, lepszy i bezpieczny dojazd do prywatnych posesji, gospodarstw czy pastwisk. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m na całej długości drogi (2 pasy ruchu o szer. 2,75m). W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane lub przebudowane liczne zjazdy. Pobocza zostaną utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i wyniosą po 0,75 m z każdej strony na całej długości drogi. Zostanie wykonane odwodnienie powierzchniowe do nowo wybudowanych rowów przydrożnych. Docelowo droga nr 320112W będzie klasą drogi L . Przedmiotowy odcinek drogi gminnej będzie przedłużeniem układu komunikacyjnego drogi gminnej nr 320113W Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta, której pierwszy etap został zrealizowany w roku 2021. Roboty przygotowawcze obejmą: prace pomiarowe, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy od 16 do 45 cm ok 100 szt. Roboty ziemne obejmą usunięcie humusu o grubości do 15 cm. Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Zakres inwestycji będzie obejmował budowę nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Projekt przewiduje również przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Przedmiotowy odcinek drogi zostanie wyposażony w chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe drogi.

„Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego
i przyłączy wodociągowych”

Wartość dofinansowania: 2 538 117,43 zł
Całkowita wartość zadania: 2 671 702,56 zł

Zadanie pn. „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” dotyczy budowy drogi gminnej o dł. ok 500 m w terenie zabudowanym w Chorzelach wraz z przebudową zjazdu z DK 57. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm. Ciąg pieszo-rowerowy. Pobocze i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Wyniesione przejście pieszo-rowerowe. Odwodnienie do kanalizacji deszczowej (wpusty ściekowe, studnia z osadnikiem, odpływ do skrzynek retencyjno-rozsączających). Budowa przyłączy wodociąg. oraz kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Instalacja oświetlenia drogowego LED
W dniu 22.04.2022 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania, a w dniu 09.05.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność