„Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej
w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”


Wartość dofinansowania: 3 418 224,20 zł
Całkowita wartość zadania: 5 568 599,00 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.  

W dniu 11.03.2022r. roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 25.03.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku 515,34 mb, zakłada budowę m.in. ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, jezdni o szerokości 6 m, chodnika, odwodnienia, zjazdów na posesje, stanowisk postojowych, a także miejsca do składowania śniegu w okresie zimowym. Przebudowa ulicy Rzemieślniczej na odcinku 135,09 mb oraz ulicy Księżycowej na odcinku 130,78 mb zakłada wykonanie m.in. jezdni o szer. 6 m, zjazdów na posesje, odwodnienia, a także budowę chodników.

Oprócz przebudowy ww. ulic, planuje się także budowę bezpłatnego parkingu z kostki betonowej przy ul. Cmentarnej, który zapewni 53 miejsca postojowe do parkowania skośnego dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca do parkowania prostopadłego dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowane ulice usprawnią ruch uliczny w północnej części miasta, zapewnią dogodny dojazd mieszkańcom do zabudowy jednorodzinnej, a przede wszystkim znacząco poprawią dojazd do cmentarza parafialnego, który stanowi centralny punkt tej części miasta, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, uroczystości państwowo-patriotycznych, a także w okresie Święta Zmarłych i Wszystkich Świętych, kiedy to setki mieszkańców miasta, gminy i gości, odwiedzają groby swoich bliskich przemieszczając się ww. ulicami miasta. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji mieszkańcy zyskają ułatwiony dojazd do powstałych miejsc pracy na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele I.

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele”

Wartość dofinansowania: 1 240 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 605 912,60 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele” jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  

W dniu 13.07.2023 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 20.07.2023r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Droga gminna nr 320111W w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00- 6,00 m;
 • wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szerokości 1,00-1,50 m;
 • wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej w granicach istniejącego lub projektowanego pasa drogowego;
 • wykonanie odwodnienia powierzchniowego za pomocą drenażu francuskiego;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi;

Gminna droga wewnętrzna

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości
  4,00 m;
 • wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, pobocze prawostronne szerokości 1,00 m, pobocze lewostronne szerokości 1,50 m – 4,50 m;
 • wykonanie miejsc postojowych o szer. 2,5 m i długości 4,50m o nawierzchni
  z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie odwodnienia powierzchniowego na pobocza i teren zielony przylegający do drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi;

Przedmiot zamówienia obejmu także wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu.

Przedmiotowa inwestycja ma ogromny wpływ na równomierny rozwój województwa, odgrywa ważną rolę w sieci dróg na terenie gminy Chorzele, jak również województwa mazowieckiego.  Należy podkreślić, że droga gminna nr 320111W łączy się z drogą powiatową nr 3234W relacji Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc, natomiast droga wewnętrzna stanowi dojazd do Kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, gdzie jak wg. przekazywanej tradycji sięgającej XII wieku, na topoli przylegającej do cmentarza kościelnego objawiła się Matka Boża. Od tamtej pory co roku 15 sierpnia tłumy wiernych przybywają pielgrzymką do Duczymina. Przebudowa ww. dróg zapewni bardziej bezpieczniejszy i dogodniejszy  dojazd do Kościoła, jak również posesji znajdujących się przy drodze gminnej.

Logo Programu Regionalnego, flaga Polski, Logo Mazowsza, Flaga unii Europejskiej

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele


Beneficjent: Gmina Chorzele


Cel projektu: Grupą docelową przedsięwzięcia są mieszkańcy Gminy Chorzele. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Celem ogólnym jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele.


Realizacja przedsięwzięcia:
• zwiększa efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi,
• zwiększa poziom recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
• poprawia efektywność systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Chorzele i województwa mazowieckiego,
• wpływa na osiągnięcie trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki
w dziedzinie gospodarki odpadami,
• zwiększa udział odzyskiwanych odpadów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości odpadów kierowanych na składowiska,
• poprawia jakość środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele,
• zwiększa liczbę osób objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
• powoduje wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej regionu,
• poprawia jakość życia mieszkańców,
• zwiększa perspektywę rozwojową Gminy,
• przyczynia się do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy.
• jest jednym z czynników przyczyniających się do podniesienia świadomości proekologicznej mieszkańców, współgrając z prowadzonym przez gminę programem ekologicznym pn. „W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – Jesteśmy Eko” zainicjowanym przez Burmistrz Beatę Szczepankowską.

Punkt składa się z następujących obiektów:
• kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego,
• wiaty, pod którą zostaną zlokalizowane kontenery i pojemniki na takie odpady, jak: baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne itp.,
• placu manewrowego z kostki brukowej, na którego wydzielonej części usytuowane będą kontenery do magazynowania odpadów komunalnych,
• ogrodzenia terenu inwestycji wraz z brama wjazdową,
• zieleni izolacyjnej,
• przyłącza do sieci zewnętrznych.

Harmonogram wykonanych działań:
1. Opracowanie studium wykonalności
2. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
3. Prace projektowe – dokumentacja projektowa
4. Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów – Roboty ziemno-montażowe
5. Nadzór inwestorski
6. Promocja projektu


Całkowita wartość projektu: 2 946 213, 27 zł.
Wysokość dofinansowania: 404 918,71 zł.

„Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75”

Wartość dofinansowania: 2 457 339,82 zł
Całkowita wartość zadania: 3 510 485,47 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75” dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 320112W o całkowitej długości 1 471,38 m. Rozbudowa ww. drogi gminnej, zapewni bezpieczne i wygodne połączenie drogowe, a także usprawni lokalny ruch w m. Gadomiec Miłocięta, Łazy i Dąbrowa. Rozbudowana droga zapewni też szybszy, lepszy i bezpieczny dojazd do prywatnych posesji, gospodarstw czy pastwisk. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m na całej długości drogi (2 pasy ruchu o szer. 2,75m). W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane lub przebudowane liczne zjazdy. Pobocza zostaną utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i wyniosą po 0,75 m z każdej strony na całej długości drogi. Zostanie wykonane odwodnienie powierzchniowe do nowo wybudowanych rowów przydrożnych. Docelowo droga nr 320112W będzie klasą drogi L . Przedmiotowy odcinek drogi gminnej będzie przedłużeniem układu komunikacyjnego drogi gminnej nr 320113W Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta, której pierwszy etap został zrealizowany w roku 2021. Roboty przygotowawcze obejmą: prace pomiarowe, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy od 16 do 45 cm ok 100 szt. Roboty ziemne obejmą usunięcie humusu o grubości do 15 cm. Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Zakres inwestycji będzie obejmował budowę nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Projekt przewiduje również przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Przedmiotowy odcinek drogi zostanie wyposażony w chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe drogi.

„Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego
i przyłączy wodociągowych”

Wartość dofinansowania: 2 538 117,43 zł
Całkowita wartość zadania: 2 671 702,56 zł

Zadanie pn. „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” dotyczy budowy drogi gminnej o dł. ok 500 m w terenie zabudowanym w Chorzelach wraz z przebudową zjazdu z DK 57. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm. Ciąg pieszo-rowerowy. Pobocze i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Wyniesione przejście pieszo-rowerowe. Odwodnienie do kanalizacji deszczowej (wpusty ściekowe, studnia z osadnikiem, odpływ do skrzynek retencyjno-rozsączających). Budowa przyłączy wodociąg. oraz kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Instalacja oświetlenia drogowego LED
W dniu 22.04.2022 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania, a w dniu 09.05.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Flaga i godło Polski

„Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele”

Wartość dofinansowania: 4 073 061,13 zł
Całkowita wartość zadania: 4 287 432,77 zł

Ulica Nowa i Spokojna są drogami gminnymi funkcjonalnie powiązanymi. Ulice położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drogi pełnią funkcję dróg dojazdowych do posesji. Zakres prac przewidzianych projektem: (a) branża drogowa, obejmuje prace w zakresie: modernizacji nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna), wykonanie nowego chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej na posesję. Długość odcinków poddanych przebudowie: ul. Spokojna ok. 194 m, ul. Nowa – ok. 304,00 m; (b) branża elektryczna – usunięcie kolizji energetycznych oraz budowa oświetlenia ulicznego; (c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem SOR. Ulica Ruda to droga dojazdowa do strefy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dł. odcinka drogi podlegającego przebudowie wynosi ok. 499 m. Zakres prac przewidzianych projektem: (a) branża drogowa – zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny ze zjazdami do posesji. Nawierzchnia z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego. Utwardzone pobocze z kostki betonowej stanowi strefę dla pieszych. Utwardzone pobocze (zjazdy, dojścia do posesji) wraz z jezdnią stanowią całość konstrukcyjną o tej samej nośności. (b) branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Odwodnienie poprzez projektowane wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej i drenażu rozsączającego. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. (c) Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z SOR.

W dniu 16.11.2022 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania, a w dniu 24.11.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność