„Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”

Wartość dofinansowania: 3 418 224,20 zł

Całkowita wartość zadania: 5 568 599,00 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.  

W dniu 11.03.2022r. roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 25.03.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim. Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku 515,34 mb, zakłada budowę m.in. ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, jezdni o szerokości 6 m, chodnika, odwodnienia, zjazdów na posesje, stanowisk postojowych, a także miejsca do składowania śniegu w okresie zimowym. Przebudowa ulicy Rzemieślniczej na odcinku 135,09 mb oraz ulicy Księżycowej na odcinku 130,78 mb zakłada wykonanie m.in. jezdni o szer. 6 m, zjazdów na posesje, odwodnienia, a także budowę chodników. Oprócz przebudowy ww. ulic, planuje się także budowę bezpłatnego parkingu z kostki betonowej przy ul. Cmentarnej, który zapewni 53 miejsca postojowe do parkowania skośnego dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca do parkowania prostopadłego dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane ulice usprawnią ruch uliczny w północnej części miasta, zapewnią dogodny dojazd mieszkańcom do zabudowy jednorodzinnej, a przede wszystkim znacząco poprawią dojazd do cmentarza parafialnego, który stanowi centralny punkt tej części miasta, szczególnie podczas uroczystości pogrzebowych, uroczystości państwowo-patriotycznych, a także w okresie Święta Zmarłych i Wszystkich Świętych, kiedy to setki mieszkańców miasta, gminy i gości, odwiedzają groby swoich bliskich przemieszczając się ww. ulicami miasta. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji mieszkańcy zyskają ułatwiony dojazd do powstałych miejsc pracy na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele I.„Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele”

Wartość dofinansowania: 1 240 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 605 912,60 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele” jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  

W dniu 13.07.2023 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 20.07.2023r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim. Droga gminna nr 320111W w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00- 6,00 m;
 • wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szerokości 1,00-1,50 m;
 • wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej w granicach istniejącego lub projektowanego pasa drogowego;
 • wykonanie odwodnienia powierzchniowego za pomocą drenażu francuskiego;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi;

Gminna droga wewnętrzna. Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m;
 • wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, pobocze prawostronne szerokości 1,00 m, pobocze lewostronne szerokości 1,50 m – 4,50 m;
 • wykonanie miejsc postojowych o szer. 2,5 m i długości 4,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie odwodnienia powierzchniowego na pobocza i teren zielony przylegający do drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi;

Przedmiot zamówienia obejmu także wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu. Przedmiotowa inwestycja ma ogromny wpływ na równomierny rozwój województwa, odgrywa ważną rolę w sieci dróg na terenie gminy Chorzele, jak również województwa mazowieckiego.  Należy podkreślić, że droga gminna nr 320111W łączy się z drogą powiatową nr 3234W relacji Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc, natomiast droga wewnętrzna stanowi dojazd do Kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, gdzie jak wg. przekazywanej tradycji sięgającej XII wieku, na topoli przylegającej do cmentarza kościelnego objawiła się Matka Boża. Od tamtej pory co roku 15 sierpnia tłumy wiernych przybywają pielgrzymką do Duczymina. Przebudowa ww. dróg zapewni bardziej bezpieczniejszy i dogodniejszy  dojazd do Kościoła, jak również posesji znajdujących się przy drodze gminnej.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele”

Wartość robót: 360 795,58 zł

Dofinansowanie: 189 633,94 zł

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele” w ramach programu wsparcia „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Przedmiotowa inwestycja będzie dopełnieniem zrealizowanej ze środków budżetu województwa Mazowieckiego inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”.  Chcemy stworzyć dla mieszkańców miejsce gdzie będą mogli wspólnie z bliskimi spędzać czas na świeżym powietrzu, spacerować oraz mieć bliski kontakt z przyrodą.  Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji nasi mieszkańcy zyskają miejsce z potencjałem. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 1602/3 oraz częściowo na działkach 1494, 1602/2, 1602/4. Łączna powierzchnia projektowa wynosi około 4 480m2. Obecnie przestrzeń stwarza wrażenie niezakomponowanej, jednak o znacznym potencjale inwestycyjnym.  Projekt zakłada wykonanie nasadzenia zieleni tj. sadzenie drzew o obwodzie 12-14 cm,  krzewów, bylin, jak również montaż elementów małej architektury, tj. ławki, zegar na postumencie. W parku nie zabraknie również ścieżek, po których mieszkańcy będą mogli spacerować. Poprzez zagospodarowanie zieleni na ulicach miasta Chorzele powstanie tzw. skwer miejski. Wszyscy doskonale wiemy, że takie miejsca odgrywają kluczową rolę na obszarach publicznych, zapewniając bardzo potrzebną zieloną przestrzeń i korzyści dla środowiska. Zieleń ogrodów miejskich, obejmująca parki, lasy i łąki, zapewnia niezbędne usługi ekosystemowe, takie jak oczyszczanie powietrza, filtracja wody i regulacja klimatu., co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Ponadto takie miejsca oferują wytchnienie od zgiełku miasta, zapewniając mieszkańcom spokojne i relaksujące środowisko. Dlatego urządzenie tzw. skweru miejskiego w elementy małej architektury jest niezbędne do tworzenia zdrowego i zrównoważonego środowiska miejskiego. 

„Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele”

Wartość dofinansowania: 1 727 990,51 zł Całkowita wartość zadania: 2 879 984,18 zł Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele” jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W dniu 28.09.2023 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą na roboty budowlane, a w dniu 16.10.2023 r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim. Zakres robót obejmuje:

• Budowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego o szerokości 5,00 m;

• wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m;

• wykonanie asfaltowych zjazdów do posesji;

• wykonanie dojść do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej;

• budowę rowu odwadniającego otwartego wraz z przepustami pod zjazdami w pasie drogowym drogi gminnej,

• przebudowę rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej nr 3215W oraz budowę przepustu poprzecznego pod nawierzchnią jezdni,

• zmodernizowanie skrzyżowań z drogą powiatową nr 3215W,

• usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej z istniejącą siecią wodociągową,

• usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej z istniejącą napowietrzną siecią elektroenergetyczną oraz istniejącym złączem kablowo – pomiarowym,

• budowę kanału technologicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu. Przedmiotowa inwestycja ma ogromny wpływ na równomierny rozwój województwa, odgrywa ważną rolę w sieci dróg na terenie gminy Chorzele, jak również województwa mazowieckiego. Należy podkreślić, że droga gminna łączy się z drogą powiatową nr 3215W relacji Duczymin-Nowa Wieś- Jarzynny Kierz. Rozbudowa ww. drogi zapewni bardziej bezpieczny i dogodniejszy dojazd do posesji oraz pól uprawnych, a także do okolicznych miejscowości.

Logo Programu Regionalnego, flaga Polski, Logo Mazowsza, Flaga unii Europejskiej Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele

Beneficjent: Gmina Chorzele

Cel projektu: Grupą docelową przedsięwzięcia są mieszkańcy Gminy Chorzele.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Celem ogólnym jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele.

Realizacja przedsięwzięcia:

 •  zwiększa efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •  zwiększa poziom recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
 •  poprawia efektywność systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Chorzele i województwa mazowieckiego,
 •  wpływa na osiągnięcie trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki w dziedzinie gospodarki odpadami,
 •  zwiększa udział odzyskiwanych odpadów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości odpadów kierowanych na składowiska,
 •  poprawia jakość środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele,
 •  zwiększa liczbę osób objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 •  powoduje wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej regionu,
 •  poprawia jakość życia mieszkańców,
 •  zwiększa perspektywę rozwojową Gminy,
 •  przyczynia się do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy.
 •  jest jednym z czynników przyczyniających się do podniesienia świadomości proekologicznej mieszkańców, współgrając z prowadzonym przez gminę programem ekologicznym pn. „W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – Jesteśmy Eko” zainicjowanym przez Burmistrz Beatę Szczepankowską.

Punkt składa się z następujących obiektów: kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego, wiaty, pod którą zostaną zlokalizowane kontenery i pojemniki na takie odpady, jak: baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne itp., placu manewrowego z kostki brukowej, na którego wydzielonej części usytuowane będą kontenery do magazynowania odpadów komunalnych, ogrodzenia terenu inwestycji wraz z brama wjazdową, zieleni izolacyjnej, przyłącza do sieci zewnętrznych.

Harmonogram wykonanych działań:

 • 1. Opracowanie studium wykonalności
 • 2. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
 • 3. Prace projektowe – dokumentacja projektowa
 • 4. Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów – Roboty ziemno-montażowe
 • 5. Nadzór inwestorski
 • 6. Promocja projektu

Całkowita wartość projektu: 2 946 213, 27 zł.

Wysokość dofinansowania: 404 918,71 zł.


Flaga i godło Polski

„Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Pruskołęka, gmina Chorzele”

Wartość dofinansowania: 33 698,00 zł

Całkowita wartość zadania: 60 255,00 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Pruskołęka, gmina Chorzele”  będzie polegało na przebudowie chodnika w ciągu drogi gminnej nr 320125W w miejscowości Pruskołęka, która leży w południowej części Gminy Chorzele. Miejscowość Pruskołęka podzielona jest na dwie części, ponieważ przebiega przez nią droga powiatowa nr 3211W. W roku 2018 Gmina za własne środki przebudowała chodniki w ciągu drogi gminnej nr 320125W, jedynie brakujący element chodnika objęty wnioskiem nie został przebudowany, ponieważ nie został objęty opracowaniem. Obecnie, kiedy powstają nowe nieruchomości zachodzi potrzeba przebudowy chodnika. W ramach realizacji zadania Gmina Chorzele wykona prace związane z przebudową dwumetrowego chodnika, wykonaniem zjazdów do posesji związanych z przebudową ciągu pieszego. Ww. roboty mają przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa  niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak również zachowanie spójności elementów drogi, tak aby mieszkańcy mogli poruszać się po drogach w sposób bezpieczny. 

„Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych”

Wartość dofinansowania: 2 538 117,43 zł

Całkowita wartość zadania: 2 671 702,56 zł

Zadanie pn. „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” dotyczy budowy drogi gminnej o dł. ok 500 m w terenie zabudowanym w Chorzelach wraz z przebudową zjazdu z DK 57.

Nawierzchnia drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm. Ciąg pieszo-rowerowy. Pobocze i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Wyniesione przejście pieszo-rowerowe. Odwodnienie do kanalizacji deszczowej (wpusty ściekowe, studnia z osadnikiem, odpływ do skrzynek retencyjno-rozsączających). Budowa przyłączy wodociąg. oraz kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Instalacja oświetlenia drogowego LEDW dniu 22.04.2022 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania, a w dniu 09.05.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Flaga i godło Polski

„Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele”

Wartość dofinansowania: 4 073 061,13 zł

Całkowita wartość zadania: 4 287 432,77 zł

Ulica Nowa i Spokojna są drogami gminnymi funkcjonalnie powiązanymi. Ulice położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drogi pełnią funkcję dróg dojazdowych do posesji.

Zakres prac przewidzianych projektem: (a) branża drogowa, obejmuje prace w zakresie: modernizacji nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna), wykonanie nowego chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej na posesję. Długość odcinków poddanych przebudowie: ul. Spokojna ok. 194 m, ul. Nowa – ok. 304,00 m; (b) branża elektryczna – usunięcie kolizji energetycznych oraz budowa oświetlenia ulicznego; (c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem SOR. Ulica Ruda to droga dojazdowa do strefy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dł. odcinka drogi podlegającego przebudowie wynosi ok. 499 m. Zakres prac przewidzianych projektem: (a) branża drogowa – zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny ze zjazdami do posesji. Nawierzchnia z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego. Utwardzone pobocze z kostki betonowej stanowi strefę dla pieszych. Utwardzone pobocze (zjazdy, dojścia do posesji) wraz z jezdnią stanowią całość konstrukcyjną o tej samej nośności. (b) branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Odwodnienie poprzez projektowane wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej i drenażu rozsączającego. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. (c) Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z SOR.

W dniu 16.11.2022 roku Gmina Chorzele podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania, a w dniu 24.11.2022r. podpisano umowę z nadzorem inwestorskim.

Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Projekt realizowany do dnia 31.12.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 61 624 333,56 PLN

Wartość projektu (ogółem): 80 624 303,30 PLN

W ramach Projektu dla szkół zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitor interaktywny, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, projektor multimedialny, oprogramowanie interaktywne 3D, e-podręczniki do nauki języka angielskiego oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

W sprzęt i oprogramowanie wyposażone zostaną wyłącznie szkoły, które zapewniają odpowiednie warunki techniczne w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, sieci LAN itp.

Dla każdej ze szkół, w ramach Projektu, przewidziane jest wsparcie w wysokości około 120 000,00 zł.

Wsparciem w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego  2023r. została objęta Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.

W 2022r. w Programie brała udział Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność