czyste powietrze - logo programu

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

W dniu 26 maja 2021 r. Gmina Chorzele zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na mocy Porozumienia, w dniu 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach uruchomiony został gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny zapewnia mieszkańcom:

 • pełną informację dotyczącą założeń programu;
 • kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
 • sprawdzenie poprawności wniosków;
 • przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do WFOŚIGW;
 • pomoc w wypełnianiu/korekcie wniosków o płatność;
 • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające złożenie wniosku oraz jego wydruk;

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.czystepowietrze.gov.pl/, w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz w broszurach informacyjnych i ulotkach, które znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, jak również poniżej (w formie elektronicznej):

BROSZURA – obowiazuje-od-03.01.2023 – pobierz plik (pdf, 1MB)

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny został stworzony z myślą o naszych mieszkańcach, dlatego serdecznie zapraszamy do jego odwiedzenia oraz skorzystania z oferty dofinansowania przygotowanej przez WFOŚiGW w Warszawie, i tym samym udziału w procesie poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Punkt Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (pokój nr 19)

Godziny otwarcia: wtorek 7:30 – 13:30, czwartek 7:30 – 13:30

Telefon: (29) 751 65 52, E-mail: i.purzycka@chorzele.pl

Strona internetowa: https://chorzele.pl/dla-mieszkanca/czyste-powietrze/

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie uprzejmie prosimy mieszkańców chcących skorzystać z pomocy i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie o wcześniejsze umówienie się.

Co warto wiedzieć?

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Miasta i Gminy Chorzele  – stan na dzień 31.12.2022 r.

 • Liczba złożonych wniosków: 186
 • Liczba zawartych umów: 154 
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 62 
 • Kwota wypłaconych dotacji: 1 028 627,83 zł

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Miasta i Gminy Chorzele – stan na dzień 31.03.2023 r.

 • Liczba złożonych wniosków: 205
 • Liczba zawartych umów: 172
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 99
 • Kwota wypłaconych dotacji: 1 831 154,77 zł

 

Nasz gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” działa bardzo aktywnie! W trakcie minionego roku nasz punkt konsultacyjno-informacyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do dnia 29.05.2022 r.:

 • udzielono osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu 238 konsultacji osobistych oraz telefonicznych;
 • przygotowano i wysłano do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie 17 wniosków o dofinansowanie;
 • udzielono pomocy w przygotowaniu 11 wniosków o płatność;
 • przeprowadzono 5 spotkań edukacyjnych dla mieszkańców.

Od 03.01.2022 r. ruszyła nowa odsłona priorytetowego programu „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania.

Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza.


Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ile można otrzymać?

 1. NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, określony na podstawie zaświadczenia nie przekracza kwoty:

 • 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
 • 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Kwota dofinansowania – do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny.

 1. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, określony na podstawie zaświadczenia nie przekracza kwoty:

 • 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
 • 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Kwota dofinansowania – do 99 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny.

 • PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł.

Kwota dofinansowania – do 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny.

WAŻNE! Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

 1. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku;
 2. Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia;
 3. Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania;
 4. Przejście na kwoty netto kosztów kwalifikowanych i podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w związku z planowanym finansowaniem Programu ze środków europejskich;
 5. Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na warunkach Programu obowiązujących od jego reformy wprowadzonej 15.05.2020 r. Jeżeli ktoś uzyskał dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, może ubiegać się o dodatkowe środki na termomodernizację;
 6. Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności ≤20 mg/m³ w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu;
 7. Od 1 lipca 2023 r. dofinansowanie dla kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) będzie dotyczyło wyłącznie kotłów o emisyjności niższej niż 20 mg/m³. Zmiana wprowadzona zostaje już obecnie, w celu zapewnienia okresu przejściowego;
 8. Umożliwienie udzielenia kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie;
 9. Zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/WFOŚiGW/Beneficjent, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla Beneficjentów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych oraz spełnieniu wszystkich wymogów finansowania UE.
tabela kosztów kwalifikowalnych czyste powietrze
tabela kosztów kwalifikowalnych czyste powietrze

Efektywność energetyczna budynku, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wzrost efektywności energetycznej budynków, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne, których celem jest wsparcie Państwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia domowych budżetów.

W związku z powyższym, na prośbę Ministra Rozwoju i Technologii, przekazujemy Państwu link do strony internetowej Ministerstwa, na której znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej, jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających Państwa w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

Informacje znajdujące się na stronie będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m. in. W ramach nowej perspektywy finansowej UE.

PRZEPISY I PROCEDURY W OBSZARZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.);
 • Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia “Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (M.P. z 2015 r. poz. 614);
 • Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”;

PODSTAWOWA WIEDZA TECHNICZNA W OBSZARZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:

Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane,  budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tzw. rozporządzenie WT: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

PROGRAMY FINANSOWE WSPIERAJĄCE POPRAWĘ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW:

Polska realizuje szereg programów, które mają za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz warunków ich wykorzystania. Kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to:

Ważna informacja WFOŚiGW w Warszawie:

„W związku z pojawiającymi się przypadkami składanych do WFOŚiGW w Warszawie (czy też wydziałów zamiejscowych) wniosków o dofinansowanie (składanych indywidualnie przez Wnioskodawców), na których widnieje znak wodny „Wydruk roboczy” przypominamy, że wnioski takie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Zgodnie z Regulaminem naboru Wniosków § 2 ust.

„b) Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy jest pozostawiony bez rozpatrzenia.”

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność