Ochrona Powietrza

W dniu 8 września 2020 r. przyjęta została Uchwała Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Program ochrony powietrza został określony dla stref: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom, w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Termin jego realizacji został ustalony do dnia 31 grudnia 2026 r. (obejmuje lata 2021-2026).

Jednym z działań naprawczych określonych w załączniku nr 5 do uchwały jest „Ograniczanie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa”.

W związku z powyższym na terenie miasta i gminy obowiązuje zakaz używania wszelkiego rodzaju dmuchaw do liści.

Mieszkańcu pamiętaj! Dokonujesz wymiany pieca lub innego źródła ciepła bądź montażu dodatkowego?

W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła masz obowiązek poinformowania o tym fakcie Burmistrza. Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach lub do pobrania poniżej:

Deklaracja o wymianie instalacji – pobierz plik (docx, 23KB)

Co warto wiedzieć?

Szanowni Mieszkańcy,
od 1 lipca 2021 roku można będzie składać obowiązkowe deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczące źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Poniżej zamieszczamy informacje w jaki sposób można złożyć deklarację oraz w jakim terminie należy to zrobić. 

🔹 JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI?
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dla budynków:
• które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, 
• nowopowstałych termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
🔹 JAKI JEST CEL STWORZENIA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

🔹 JAKIE INFORMACJE BĘDZIE ZAWIERAŁA DEKLARACJA?
Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
– adres e-mail (opcjonalnie).
Gotowe wzory deklaracji zostały umieszczone na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w zakładce „OCHRONA POWIETRZA”

🔹 W JAKI SPOSÓB MOŻNA BĘDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB?
– w formie elektronicznej (przez Portal ZONE – https://zone.gunb.gov.pl/ – zakładka „ZŁÓŻ DEKLARACJĘ”) – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a także pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu (zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji).
– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzelach. 

🔹 CO W PRZYPADKU, KIEDY WŁAŚCICIEL DOMU MA DWA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA, CZY POWINIEN W DEKLARACJI PODAĆ OBA?
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

🔹 JAKIE BĘDĄ SANKCJE DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI?
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. 
W art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd “poweźmie” o tym informację, możemy uniknąć kary przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.
 

Formularz A: budynki mieszkalne – deklaracja A – pobierz plik (pdf, 308KB)

Formularz B: budynki niemieszkalne – deklaracja B – pobierz plik (pdf, 341KB)

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach informuje, iż mogą Państwo monitorować na bieżąco stan jakości powietrza na terenie gm. Chorzele.
Wystarczy na swoich smartfonach zainstalować aplikację o nazwie Airly, by śledzić pomiary powietrza w czasie rzeczywistym z dwunastu lokalizacji na mapie gminy. Aplikacja pokazuje pomiary PM 10, PM 2,5, PM 1, wilgotność, temperaturę oraz ciśnienie atmosferyczne.
Zachęcamy do użytkowania aplikacji.

Zestawienia:

Rok 2021 – pobierz plik (pdf, 596KB)

Rok 2022 – pobierz plik (pdf, 589KB)

Rok 2023 –  pobierz plik (pdf, 587KB)

Rok 2024 – marzec – pobierz plik (pdf, 903KB)

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na terenie Miasta i Gminy Chorzele, w dniach 12-23 lipca 2021 r., przeprowadzono inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła. 

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Chorzele” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

loga

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność