Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Część plików w formacie pdf nie jest dostępna cyfrowo, ponieważ niektóre pliki zostały przesłane przez podmioty zewnętrzne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano dnia: 2024-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Majewska
e-mail: m.majewska@chorzele.pl
Telefon: 29 751 65 53

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Wzór wniosku_o_zapewnienie_dostepnosci_cyfrowej– pobierz plik (docx, 18 KB)

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: 2018-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele,
Tel.: 29 751 65 40
Faks: 29 751 65 30
E-mail: sekretariat@chorzele.pl
Strona internetowa: chorzele.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach znajdującego się przy ul. Stanisława Komosińskiego 1 w Chorzelach.
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach jest oznaczony w sposób czytelny: na elewacji budynku z jego zewnętrznej strony umieszczone są tablice: Rada Miejska w Chorzelach, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, Urząd Stanu Cywilnego. Budynek Urzędu jest bardzo dobrze oświetlony, dzięki czemu w porze zimowej, kiedy dzień jest krótszy łatwo trafić do Urzędu. Ponadto W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do Urzędu na skrzyżowaniu pomiędzy ul. Grunwaldzką (główną ulicą Chorzel), a ul. Wincentego Witosa znajduje się drogowskaz informujący, w którym kierunku należy się udać, aby znaleźć Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach.

Informacje o Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony ul. Stanisława Komosińskiego: główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu oraz drugie boczne służące do celów ewakuacyjnych.

Dostępność parkingu

Urząd posiada ogólnodostępny parking z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku jest pracownik do spraw informacji i obsługi interesanta. Powiadamianie pracownika odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownik ds. informacji i obsługi interesantów ze swojego stanowiska pracy widzi znajdującą się przed drzwiami Urzędu osobę niepełnosprawną.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowany pracownik punktu informacyjnego).

Utrudnienia

Drzwi wejściowe nie są automatyczne- w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim- otwarcie drzwi wymaga pomocy drugiej osoby, procedura postępowania taka sama jak w punkcie powyżej.

Oznaczenia pokoi

Przy punkcie informacyjnym znajduje się czytelna tablica informacyjna informująca, w których pokojach można załatwić daną sprawę. Ponadto pracownik ds. informacji i obsługi interesantów udziela wyczerpujących informacji, do którego pokoju interesant ma się skierować.
Przy wejściu do każdego z pokoi umieszczone są czytelne tabliczki z imieniem, nazwiskiem pracownika oraz stanowiskiem zajmowanym w Urzędzie.
Numeracja pomieszczeń jest na tabliczkach przydrzwiowych z wypukłym nr pokoju i opisem w alfabecie Braille’a.
Na każdej kondygnacji przy wejściu znajduje się tablica tyflograficzna z wypukłymi oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi elementami graficznymi, przedstawiającymi rozkład ogólnodostępnych pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Stanowiska pracy obsługujące interesantów znajdują się na parterze budynku, tak że interesant jest obsłużony w dogodny dla niego sposób. W przypadku spotkania osoby niepełnosprawnej z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Miasta i Gminy Chorzele istnieje możliwość zastosowania schodołazu lub zejścia na parter. Na parterze znajduję się pokój do obsługi interesantów, z lewej strony od punktu obsługi interesanta.
W całym budynku jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W Urzędzie są przeszkoleni pracownicy z posługiwania się językiem migowym.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2023 poz.20 t.j.) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@chorzele.pl
kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
przesyłanie faksów pod numer: 29 751 65 30;
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres sekretariat@chorzele.pl lub faksem na numer 29 751 65 30 albo poprzez dostarczenie zgłoszenia do punktu informacyjnego Urzędu (parter Urzędu).
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024 poz.44 t.j.)

 

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność