Preferencyjna sprzedaż węgla

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku.
Dodatek węglowy jest jednorazowy i wynosi 3000 zł. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Urządzenia te muszą być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), rozumie się:
• osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
• osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w fizycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1477) – dotyczy tych osób, które zakupiły węgiel i paliwa węglopochodne za 996,60 zł za tonę.
Na potrzeby składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach,
• osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzelach
Należy pamiętać, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku nie będą rozpatrzone.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na której publikowane są pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego:
Druki wniosków można pobrać i wydrukować ze strony internetowej:
• Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: Wniosek o dodatek węglowy
• Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy (w przypadku samodzielnego wydrukowania wniosku o dodatek węglowy ze strony internetowej Ministerstwa, należy obowiązkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – RODO, dostępną w siedzibie OPS w Chorzelach)
Druki wniosków można także pobrać w siedzibie OPS w Chorzelach.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, zwracają się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o składanie już wypełnionych wniosków.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność