Niezwykle ciekawa jest historia Chorzel. Była tu najpierw osada książęca, później królewska. Prawa miejskie nadał sam król Zygmunt Stary w roku 1542, a Królowa Bona była późniejszą właścicielką grodu. Erygowanie parafii nastąpiło w roku 1551. Jan II Sobieski, August II Sas, August Poniatowski nadawali miastu Chorzele liczne przywileje. Miasto więc wspaniale się rozwijało. Mieszczanie odważnie brali udział w licznych walkach w obronie tych ziem. Warto wspomnieć choćby walki z wojskami szwedzkimi na początku XVIII wieku, działania oddziałów partyzanckich w czasie powstania listopadowego, działalność partii powstańczych Tomasza Kolbego i Zygmunta Padlewskiego podczas powstania styczniowego oraz krwawego boju 1 Syberyjskiego Pułku Piechoty wchodzącego w skład Brygady Syberyjskiej, czy też działania partyzantów pod dowództwem m. in. Zacheusza Nowowiejskiego w czasie II wojny światowej. Miasto i Gmina Chorzele mogą poszczycić się również sławnymi postaciami, to m.in. dziadek Witolda Lutosławskiego Wicenty Jakub Lutosławski, Tomasz Kolbe, ppor. Mieczysław Karczewski, Stanisław Komosiński, Henryk Zagórny, profesor Jerzy Kłoczowski, o. Honoriusz Kowalczyk, Edward Kupiszewski.

Kościół w Chorzelach fot. Igor PogorzelskiKościół w Chorzelach
ok.5000 lat p.n.e.
pierwsze ślady bytności człowieka na terenie obecnej gminy Chorzele (m.in. Czarzaste, Dąbrówka Ostrowska)
ok.5000 lat p.n.e.
1400 lat p.n.e.
ślady kultury łużyckiej w gminie
1400 lat p.n.e.
ok. 700 r. p.n.e.
powstanie grodziska na Łysej Górze (istniało do początków naszej ery)
ok. 700 r. p.n.e.
po 1000 r.
osadnictwo średniowieczne w gminie (ślady m.in. w Pościeniu, Krzynowłodze Wielkiej, Rzodkiewnicy)
po 1000 r.
1343
ugoda w Bratianie podpisana przez książąt mazowieckich Ziemowita II i Bolesława III oraz Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ludolfa Koeniga, ustalająca granicę mazowiecko-krzyżacką m.in. na linii Orzyca w pobliżu dzisiejszych Chorzel
1343
1444
pierwsza wzmianka o Chorzelach (akt donacyjny)
1444
1542
nadanie Chorzelom praw miejskich
1542
erygowanie parafii pw. św. Mikołaja
1655-56
wielkie pożary miasta
1690
walki mieszczan chorzelskich w wojskami szwedzkimi
1757
przywilej dla Chorzel wystawiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1795
przemarsze wojsk napoleońskich
31 I 1807
działania na zapleczu wojsk rosyjskich podczas powstania listopadowego
1863
walki rosyjsko-pruskie w okolicach Chorzel, związane z początkową fazą I wojny światowej
1924
wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Chorzelach
1938
okupacja niemiecka miasta
1551
zniszczenia miasta dokonane przez Szwedów
1660-63
przywilej dla Chorzel wystawiony przez króla Jana III Sobieskiego
1708
przywilej dla Chorzel wystawiony przez króla Augusta III Sasa
1776
Chorzele pod panowaniem pruskim
1806-1807
Napoleon przejeżdża przez Chorzele
1830-1831
walki w Chorzelach partii powstańczych Tomasza Kolbego i Zygmunta Padlewskiego
1914-1915
odsłonięcie popiersia Tadeusza Kościuszki
1930
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1939
1940-1941
Niemcy realizują w Chorzelach film propagandowy pt. Heimkehr
1940-1941
1941
likwidacja getta otwartego, wywózka ludności żydowskiej Chorzel do getta w Makowie Mazowieckim
1941
1920 I 1945
wyzwolenie Chorzel spod okupacji niemieckiej
1920 I 1945
1947
powołanie do życia Spółdzielni Mleczarskiej
1947
1969
odsłonięcie nowego pomnika Tadeusza Kościuszki
1969
1972
powołanie jednostki samorządowej – miasta i gminy Chorzele
1972
1998
Miasto i Gmina Chorzele wchodzą w skład powiatu przasnyskiego
1998

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność