Współpraca i partnerstwo Gminy

  • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL)- w 2021 r. w ramach członkostwa w stowarzyszeniu kontynowano szereg działań proekologicznych
  • Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem’’ – w 2021 r. Gmina czynnie współpracowała ze Stowarzyszeniem. Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” wraz z Lokalną Grupą Działania “Przyjazne Mazowsze” zaprosiła Gminę Chorzele do udziału w projekcie inwestycyjnym na terenie gmin objętych działaniem obu LGD. Projekt zakłada stworzenie sieci miejsc rekreacyjnych dla najmłodszych – placów zabaw. Zgodnie z założeniami projektu w każdej gminie objętej działaniem LGD ma powstać jeden obiekt. Natomiast gminy uczestniczące w projekcie zobowiązane będą użyczyć teren do montażu urządzeń i elementów infrastruktury. Projekt zakłada także, że wniosek o przyznanie pomocy składany będzie przez partnerskie Lokalne Grupy Działania, które będą również realizatorami projektu współpracy.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność