Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani dowozem dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola poza Gminą Chorzele proszeni są o złożenie do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Komosińskiego 1, do dnia 11.08.2023 r. następujących dokumentów:

  1. Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego – do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.
  2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
  3. Kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
  4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

Wniosek – dowóz dziecka niepełnosporawnego do szkoły – pobierz plik (doc, 46KB)

375

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność