strona główna mapa strony poleć znajomemu kontakt
Czcionka: zmniejsz rozmiar czcionki normalny rozmiar strony powiększ rozmiar czcionki
Kontrast wersja kontrastowa

Gospodarka odpadami

Strona dotycząca odpadów
PSZOK rozpoczyna działalność!
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2020 roku rozpoczyna działalność Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach.
PSZOK znajduje się przy ul. Młynarskiej i będzie czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty w godzinach od 11:00 do 19:00.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach oraz Klauzulą Informacyjną, która jest dostępna poniżej.

Treść Zarządzenia:
Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30.09.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U z 2020r. poz.713) ,art.3 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.1439) oraz w związku z uchwałą nr 172/XXV/20 z dnia 13.07.2020r.
 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zarządzam co następuje:
§1
Wprowadza się „Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Chorzelach” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chorzelach.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30.09.2020r.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK, znajdującym się w Chorzelach przy ul. Młynarskiej.
§ 2. PSZOK czynny będzie 5 dni w tygodniu tj. od wtorku do soboty w godzinach od 11.00 do 19.00.
§ 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Chorzele, z przeznaczeniem do przetwarzania lub unieszkodliwiania.
§ 4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
§ 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
§ 6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
§ 7. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
§ 8. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
§ 9. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów.
§ 10. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
 • papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
 • zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z drewna (odpady komunalne ulegające biodegradacji),
 • bioodpady,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne,
 • popioły, odpady z czyszczenia kominów,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt elektroniczny powinien być kompletny),
 • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, termometry, akumulatory, baterie, farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, tusze, tonery, farby drukarskie, cartridge, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, puszki po farbach, opakowania po aerozolach, lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek.
 • metale
§ 11. Obsługujący PSZOK umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym tablicę informacyjną, zawierającą dane identyfikacyjne: nazwa, adres i nr telefonu, wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK.
§ 12. Obsługujący PSZOK ma obowiązek przyjmowania odpadów, wymienionych w § 10, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości po okazaniu dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 13. Obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w § 10 odpadów oraz nie przyjąć odpadów w przypadku braku dowodu wpłaty.
§ 14. Limity dotyczące odpadów dostarczanych do PSZOK:
 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w tym gruz) niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, powstałe w wyniku prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości prac remontowych
  w budynku mieszkalnym, niewymagających pozwolenia na budowę mogą być dostarczane w ilości 100 kg na rok z danej nieruchomości zamieszkałej,
 
 1. 50 kg mebli i odpadów wielkogabarytowych na rok z danej nieruchomości zamieszkałej,
 
 1. 4 szt opon na 1 gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych.
§ 15. Do weryfikacji masy będzie użyta waga będąca na wyposażeniu PSZOK.
§ 16. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów, który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
§ 17. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady) przez administratora danych, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
§ 18.  Do PSZOK właściciele nieruchomości dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 19. Na terenie PSZOK zabrania się:
 • Poruszania się osób postronnych niezwiązanych z wyładunkiem odpadów,
 • Przebywania osób niepełnoletnich oraz zwierząt poza pojazdem,
 • Poruszania się po terenie zakładu poza obszarem wyznaczonym na PSZOK
 • Wchodzenia do kontenerów, w których deponowane są odpady
 • Używania otwartego ognia
 • Pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 • Przywożenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych
§ 20. Pozostawienie odpadów poza godzinami i dniami pracy jest zabronione. W przypadku zaistniałej sytuacji pracownik PSZOK ma obowiązek wezwać policję.
§ 21. Każdy zaistniały wypadek na terenie PSZOK należy zgłosić obsłudze PSZOK.
§ 22. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów z działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych jak również może odmówić nieodpłatnego przyjęcia odpadów selektywnie zebranych, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.
§ 23. Niniejszy regulamin w każdym czasie może zostać zmieniony przez Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele.
§ 24. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2020r.

 
 
Treść Klauzuli informacyjnej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
 
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, proszę kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: m.piorkowska@chorzele.pl.
 
 1.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe we następujących celach:
a) zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2020 t. j.). W celu prowadzenia ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 poz. 797) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020 poz. 10) oraz w zakresie realizowanych zadań publicznych art. 6 ust. 1 lit. e RODO, związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
b) W celu monitorowania i potwierdzenia miejsca zamieszkania osób korzystających z PSZOK oraz wykorzystania  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez mieszkańców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
a) operatorowi odbierającemu odpady z terenu Państwa Gminy, wyłoniony w drodze przetargu, z którym Administrator zawarł umowę,
b) firmie dostarczającej serwery oraz serwery poczty e-mail,
c) firmie dostarczające systemy informatycznej oraz administrujące sieć informatyczną,
d)  inne podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie  obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
a) w związku z realizacji zadań, przez Administratora, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2020 t.j.) – przez  okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, do całkowitego rozliczania usług POSZK.
b)  w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji systemu zbiórki odpadów przez Administratora, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów dla PSZOK.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Podstawa prawnaRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Obrazek
ikona kalendarz  26.02.2021
Szanowni Mieszkańcy   W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów w związku z przypadkami koronawirusa wśród pracowników Urzędu w okresie od 26 lutego 2021 r. do odwołania wprowadzam ograniczenia w zakresie opłat za o...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.02.2021
Firma Domost Sp. z o.o., w zawiązku z pracami remontowymi linii kolejowej nr 35 Ostrołeka - Chorzele, informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu i zamknięciu przejazdu kolejowego w Raszujce, na przecięciu z drogą powiatową nr 3211W.   ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.02.2021
Ponad 10 ton produktów z Banku Żywności w Ciechanowie trafiło dzięki naszemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzelach i pomocy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do 830 osób z 252 rodzin rodzin z terenu Miasta i Gminy Chorzele, znajdu...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.02.2021
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.02.2021
!! W dniu 23.02.2021 r. na obszarze całego woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 !! /FCK/SMOG_II_poziom_dla_pyłu_zawieszn. mazowieckie w dniu 23_02_2021.pdf  /FCK/SMOG_III_poziom...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.02.2021
KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejs...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.02.2021
!!Uwaga!! Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pkrywy śnieżnej. Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB Nr 32...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  26.02.2021
Szanowni Mieszkańcy   W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów w związku z przypadkami koronawirusa wśród pracowników Urzędu w okresie od 26 lutego 2021 r. do odwołania wprowadzam ograniczenia w zakresie opłat za o...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.02.2021
Firma Domost Sp. z o.o., w zawiązku z pracami remontowymi linii kolejowej nr 35 Ostrołeka - Chorzele, informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu i zamknięciu przejazdu kolejowego w Raszujce, na przecięciu z drogą powiatową nr 3211W.   ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.02.2021
Ponad 10 ton produktów z Banku Żywności w Ciechanowie trafiło dzięki naszemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzelach i pomocy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do 830 osób z 252 rodzin rodzin z terenu Miasta i Gminy Chorzele, znajdu...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.02.2021
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.02.2021
!! W dniu 23.02.2021 r. na obszarze całego woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 !! /FCK/SMOG_II_poziom_dla_pyłu_zawieszn. mazowieckie w dniu 23_02_2021.pdf  /FCK/SMOG_III_poziom...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.02.2021
KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejs...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.02.2021
!!Uwaga!! Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pkrywy śnieżnej. Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB Nr 32...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
rodzina 500+
100 lecie
bip
informacje dla rolników
wybory
podatki
kultura
pomoc prawna
portal mapowy
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele || | INFORMACJA O KORONAWIRUSIE || | Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.