Zadanie pn.  „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 2 457 339,82 zł
Całkowita wartość zadania: 3 585 853,51 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75” dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 320112W o całkowitej długości 1 471,38 m. Rozbudowa ww. drogi gminnej, zapewni bezpieczne i wygodne połączenie drogowe, a także usprawni lokalny ruch w m. Gadomiec Miłocięta, Łazy i Dąbrowa. Rozbudowana droga zapewni też szybszy, lepszy i bezpieczny dojazd do prywatnych posesji, gospodarstw czy pastwisk.  Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m na całej długości drogi (2 pasy ruchu o szer. 2,75m). W ramach zadania przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi.  W obszarze pasa drogowego wyprofilowano i przebudowano liczne zjazdy. Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m utwardzono z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonano odwodnienie powierzchniowe do nowo wybudowanych rowów przydrożnych. Po wybudowaniu droga została zaliczona do klasy drogi L . Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest przedłużeniem układu komunikacyjnego drogi gminnej nr 320113W Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta, której pierwszy etap został zrealizowany w roku 2021. Roboty przygotowawcze obejmowały: prace pomiarowe, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy od 16 do 45 cm ok 100 szt. Roboty ziemne obejmowały usunięcie humusu o grubości do 15 cm. Podbudowa została wykonana z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Zakres inwestycji obejmował budowę nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm. W ramach realizacji zadania przebudowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Przedmiotowy odcinek drogi został wyposażony w chodniki z kostki brukowej o szerokości 2,0m.  Wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność