strona główna mapa strony poleć znajomemu kontakt
Czcionka: zmniejsz rozmiar czcionki normalny rozmiar strony powiększ rozmiar czcionki
Kontrast wersja kontrastowa
Logo BIP
.

Ochrona środowiska

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych
W dniu 06.08.2021 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele podpisała decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w ww. zakresie na terenie miasta i gminy Chorzele, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.07.2021 r., otrzymała Pani Ewa Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: EKO-TRANS Ewa Chmielewska, z siedzibą pod adresem ul. Królowej Bony 3, 06-330 Chorzele.

W dniu 22.02.2022 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele podpisała decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w ww. zakresie na terenie gminy Chorzele, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 31.01.2022 r., otrzymała Pani Mariola Olber prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Mariola", z siedzibą pod adresem Raszujka45, 06-330 Chorzele.
SPOSÓB DZIAŁANIA W PRZYPADKU GDY W STADZIE PADNIE ZWIERZĘ ZAGRYZIONE PRZEZ WILKI
W przypadku szkody wyrządzonej przez wilki, należy:
  • natychmiast zabezpieczyć ślady i martwe bydło;
  • zawiadomić telefonicznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Ostrołęce (nr tel. 29 760 32 04) oraz terenowego lekarza weterynarii, który określi prawdopodobną przyczynę oraz przybliżony czas zgonu zwierzęcia;
  • pod żadnym pozorem nie sprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem komisji szacującej szkodę;
  • złożyć niezwłocznie wniosek o odszkodowanie do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce (WSTS-O), ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, tel./fax: 29 760-32-04 e‑mail: wst.ostroleka@rdos.gov.pl. Wniosek jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) RDOŚ w Warszawie, pod adresem: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wnioski.

    Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk.

     
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OBOWIAZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GROMADZENIA I POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g.). 

Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy to znaczy by były regularnie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Na terenie gminy Chorzele zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych posiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele oraz Pani Ewa Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  EKO - TRANS Ewa Chmielewska z siedzibą pod adresem ul. Królowej Bony 3, 06-330 Chorzele.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorzele, powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Zgodnie z § 13 ust. 2, 3 i 4 ww. Regulaminu, nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, a w przypadku toalet przenośnych (kabin sanitarnych) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Pozbywanie się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się osadów poza osadnik. Osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

Informujemy również, iż Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. uchwały.

W związku z powyższym informujemy, iż do końca 2021 roku zostaną przeprowadzone kontrole przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach odnośnie pozbywania się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 
UWAGA WŚCIEKLIZNA!
Wścieklizna jest nieuleczalną, wirusową chorobą zakaźną o niezmiernie ostrym i prawie zawsze śmiertelnym przebiegu,  atakującą układ nerwowy ludzi i zwierząt.
Na terenie województwa mazowieckiego odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich ( lisów, nietoperzy, jenotów, borsuka, saren) oraz u zwierząt towarzyszących (psy i koty)
Zachowaj ostrożność !
Nie zbliżaj się do dzikich i bezpańskich zwierząt !
W przypadku pogryzienia zgłoś się niezwłocznie do lekarza!
Coroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe!
 
Objawy wścieklizny:
nadpobudliwość, niepokój i gorączka.
zmiana zachowania zwierzęcia -spokojne staje się agresyjne i nerwowe, a nieposłuszne – ciche i uległe. 
wylizywanie miejsce pogryzienia, silny świąd, drapanie, a nawet wygryzanie. 
nerwowości, agresja, wzmożone reakcje na  światło i dźwięk, zjadanie niejadalnych przedmiotów
Rozporządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny ( z późniejszymi zmianami) określa:  obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny oraz nakazy i zakazy na tym obszarze.                                                                                                   
NAKAZY:
1)  trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów 
w zamknięciu;
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
3) szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia
 
ZAKAZY: 
1)  organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki na zasadach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii”. 
Powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzje bierze pod uwagę analizę ryzyka, która wykaże, że zastosowanie wyjątków nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa wścieklizny
 
WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ U POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

ulotka informacyjna wersja UA
W Gminie Chorzele ruszyła akcja zbierania plastikowych nakrętek!
Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanął pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki np. po napojach, mleku. Pojemniki to wyraz dbałości o środowiskooraz pomoc dla potrzebujących. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Łukasza na rechabilitację i sprzęt rechabilitacyjny.

Podobne serce na nakrętki znajduje się również przy remizie OSP Budki.
Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
​Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu informuje, że w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. 
Akcja zostanie przeprowadzona metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.
 
Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:

- Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
- skuteczność przeprowadzonej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna - jesień).
- Przynęty mają kształt krążka koloru zielono-brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
- Po przegryzieniu blistra przez lisa - szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
- Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie. 
- Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
- Zagrożeniem dla zdrowia człowiekamoże być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
- Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
- Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:
- Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
- W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
- Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną ślizową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
- Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.
- Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
- Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
- Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
- Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
- Przynęty ze szczeponką przeznaczone są do szczepienia lisów.
- W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. 

Ogłoszenie
Plakat - zaszczep pupila
Wskazówki dot. postępowania na terenie wyłożenia przynęty zawierającej szczepionkę 
 
Informacja dla hodowców zwierząt
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w związku z pismem Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu z dnia 11.01.2023r., znak PIW.ZOZ.II.5201.52.2023 uprzejmie informuje hodowców zamieszkałych na terenie gminy Chorzele, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została Ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2022r., poz. 2727). Oznacza to, że ustawa wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023r..
Najważniejsze zmiany jakie wprowadza ww. ustawa:
1. Identyfikacja i rejestracja zwierząt oraz zakładów drobiu ARiMR będzie kontynuować zadania związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń), przejmie zadania dotyczące gromadzenia danych nt. zwierząt pozostałych gatunków (jeleniowatych i wielbłądowatych). Będzie także zajmować się identyfikacją i rejestracją tych zakładów drobiu, które obejmuje wymóg wynikający z przepisów unijnych. Szczegółowe wymagania dla zakładów drobiu dla których wchodzi obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych zawarty został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 2829).
2. Dostosowanie systemów informatycznych
Nowe rozwiązania umożliwią dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań. Obejmuje to zapewnienie kompatybilności m.in. elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej oraz innymi systemami informatycznymi, które są związane z ochroną zdrowia zwierząt.
3. Paszporty dla bydła
W nowych przepisach przewidziano rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym.
4. Elektroniczne zgłaszanie zdarzeń
W 2026r. zostanie wprowadzony obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w postaci elektronicznej . Nie trzeba już będzie prowadzić księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej. 
Proponowane rozwiązanie wejdzie w życie 1 stycznia 2026r., aby właścicielem koniowatych oraz bydła, owiec, kóz i świń umożliwić zapoznanie się z nowym prawem oraz przeprowadzić odpowiednie działania adaptacyjne.
Jeżeli po tym czasie posiadacze wymienionych gatunków zwierząt nadal nie będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników ARiMR.
Więcej informacji na stronach Głównego Lekarza Weterynarii, ARiMR oraz stronach Branżowych.

Treść komunikatu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu, w związku z powtarzającymi się sytuacjami przekazywania przez rolników, w celu transportu, bydła leżącego oraz/lub w okresie okołoporodowym, przypomina o zakazie transportu krów będących w okresie okołoporodowym.
HODOWCO PAMIĘTAJ !
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu przypomina, że zgodnie z pkt. 2 lit. c rozdziału I załącznika I Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 krowy, które urodziły w poprzednim tygodniu, nie są zdolne do transportu i nie mogą być transportowane.
„Zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną lub patologię, nie będą uważane za zdolne do transportu, w szczególności, jeśli:
c) są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu;”

W razie nieszczęśliwego wypadku należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności na miejscu (więcej informacji na naszej stronie internetowej)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu ostrzega, że zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, w tym transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jest zabronione i znajduje się w katalogu czynności określonych jako znęcanie się nad zwierzętami. 
Naruszenie w/w przepisów jest czynem zabronionym pod groźbą kary pozbawienia wolności.
„W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy Eko”
Tworzymy obecnie bardzo różnorodny i ciekawy program, aby zintensyfikować nasze wspólne działania promujące na terenie naszej Gminy ekologię, ochronę środowiska naszej małej Ojczyzny i dbałość o planetę.
Nasz program skierowany będzie do wszystkich, ale przede wszystkim do mieszkańców Miasta i Gminy  Chorzele oraz przedsiębiorców, rolników, dzieci  i młodzieży. Będziemy współpracować również z innymi samorządami i instytucjami.

Musimy działać wszyscy! Musimy działać razem!

 
W dniu 26 lutego odbyło się spotkanie w sprawie nowego ekologicznego programu zainicjowanego przez burmistrz Beatę Szczepankowską.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy oraz pracownicy szkół z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy urzędu. Celem spotkania było skoordynowanie współpracy i omówienie wspólnego planu działań na najbliższe miesiące. Dyrektorzy szkół przedstawili ciekawe proekologiczne akcje, które  realizują w swoich placówkach. Zaoferowali również chęć współpracy z Urzędem w celu zintensyfikowania swoich działań na rzecz edukacji dzieci w zakresie ekologii i ochrony środowiska. O szczegółach będziemy informować już wkrótce.

Dlatego już dziś zachęcamy wszystkich do włączenia się w nasz przyjazny i bardzo ciekawy program dotyczący m. in.: podjęcia konkretnych kroków w celu ograniczenia zużycia plastiku oraz produkcji śmieci, ich właściwej segregacji, czy sposobów na dość prosty sposób zmiany nawyków dla dobra naszego Miasta i Gminy oraz planety.
O wszystkich elementach programu, akcjach informacyjnych i promocyjnych, spotkaniach, konkursach, czy terminach rozdawania przez Urząd ekologicznych toreb i siatek oraz gadżetów, będziemy informować na bieżąco.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie UE 3 miliardy drzew do 2030 r.
Szanowni Państwo,
w związku z projektem wdrażanym dla Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENV) przez firmę Milieu Consulting SRL – Law & Policy Consulting, którego celem jest wsparcie zobowiązania UE dotyczącego posadzenia 3 miliardów dodatkowych drzew do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło zaproszenie do przystąpienia do ww. inicjatywy. W związku z powyższym, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa zachęca Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz przyłączenia się do niego. 

Zgodnie z zasadami inicjatywy, drzewo może zostać zarejestrowane w przypadku, gdy zostało ono zasadzone po 20 maja 2020 r., czyli po wdrożeniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. Rejestrować można tylko dodatkowe drzewa, które przyniosą korzyści dla różnorodności biologicznej i klimatu. Oznacza to, że żadne zasadzone drzewo nie może być obcym gatunkiem inwazyjnym. Sadzić można dowolne gatunki rodzime, o ile są one przystosowane do zakładanych warunków klimatycznych, glebowych i hydrologicznych. W ramach projektu dostępna będzie specjalna aplikacja Map My Tree, za pośrednictwem której drzewa będą rejestrowane i liczone. Organizacje uczestniczące w projekcie mogą także przesyłać informacje o posadzonych drzewach pod dedykowany adres mailowy. Celem projektu jest ograniczenie skutków zmian klimatu poprzez zwiększenie ilości zieleni, co wpłynie także korzystnie na komfort życia mieszkańców UE. 

Więcej informacji dostępne tutaj - pdf 302 KB
Główny Inspektorat Weterynarii: Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI
- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU
- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka
- zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.
Cała treść ulotki
Obrazek
ikona kalendarz  24.03.2023
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.03.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  15.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną 2023. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać ręcznie jedną kartę wielkanocną z papieru (bez użycia techniki komputerowej), wybranymi przez siebie techni...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  14.03.2023
Od godz. 22:00 dnia 14.03.2023 do godz. 02:00 dnia 15.03.2023 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. /FCK/MZW_1422_SW_2023031...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  13.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania się wszystkich rodziców zainteresowanych posadzeniem drzewka dla swoich dzieci w ramach akcji pn.: "Aleja dzieci - drzewko dla Twojej pociechy". Wypełniony i podpis...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  10.03.2023
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołece zaprasza na wojskowy dyżur informacyjny w dniu 14.03.2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach na temat możliwości pełnienia służby wojskowej. ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  09.03.2023
Uwaga! Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  09.03.2023
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozkładu jazdy pociągów na linii nr 35 Ostrołęka – Chorzele. Zainteresowani mogą składać uwagi. Od 11 czerwca planowane jest uruchomienie połączeń pasażerskich na linii nr 35 Ostro...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.03.2023
Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8 W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wpro...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.03.2023
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.03.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  15.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną 2023. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać ręcznie jedną kartę wielkanocną z papieru (bez użycia techniki komputerowej), wybranymi przez siebie techni...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  14.03.2023
Od godz. 22:00 dnia 14.03.2023 do godz. 02:00 dnia 15.03.2023 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. /FCK/MZW_1422_SW_2023031...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  13.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania się wszystkich rodziców zainteresowanych posadzeniem drzewka dla swoich dzieci w ramach akcji pn.: "Aleja dzieci - drzewko dla Twojej pociechy". Wypełniony i podpis...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  10.03.2023
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołece zaprasza na wojskowy dyżur informacyjny w dniu 14.03.2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach na temat możliwości pełnienia służby wojskowej. ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  09.03.2023
Uwaga! Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  09.03.2023
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozkładu jazdy pociągów na linii nr 35 Ostrołęka – Chorzele. Zainteresowani mogą składać uwagi. Od 11 czerwca planowane jest uruchomienie połączeń pasażerskich na linii nr 35 Ostro...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.03.2023
Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8 W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wpro...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
rodzina 500+
100 lecie
bip
informacje dla rolników
wybory
podatki
Zabytki i Dziedzictwo kulturowe
pomoc prawna
portal mapowy
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele ||| INFORMACJA O KORONAWIRUSIE ||| Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.