Budżet na rok 2024 uchwalony. Prawie 19 mln zł na kolejne inwestycje w Mieście i Gminie Chorzele. Sprawdź, co m.in. jeszcze finansujemy

kolaż ze zdjęć inwestycji/podpisywania umów z napisem " prawie 19 mln zł na inwestycje w 2024 r w Mieście i Gminie Chorzele. Sprawdź co m.in. jeszcze finansujemy."
Podczas sesji Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 28 grudnia 2023 roku, został przyjęty ambitny inwestycyjnie, zrównoważony finansowo i bezpieczny dla Gminy Chorzele, a więc dobry i optymistyczny dla mieszkańców budżet Gminy Chorzele na 2024 rok.

 

Burmistrz Beata Szczepankowska działa aktywnie oraz skutecznie i mimo trudnej sytuacji globalnej oraz ograniczeniu dochodów samorządów przy jednoczesnym wzroście zadań – kontynuuje wysokie tempo zrównoważonego rozwoju całej Gminy. Inwestycje są realizowane zarówno w jej stolicy – Chorzelach, jak również na całym terenie. I co bardzo istotne, nie składa obietnic bez pokrycia. Zapowiedziane i zaplanowane inwestycje lub inicjatywy są realizowane.
 
Gmina Chorzele przeznaczy na inwestycje w roku 2024 blisko 19 mln zł., czyli ok. 23 % budżetu. Jest to niezwykle dobry wskaźnik, pokazujący utrzymanie tempa rozwoju Gminy. Część, to pozyskane przez burmistrz Beatę Szczepankowską pieniądze zewnętrzne. W trakcie roku kwota na inwestycje może jeszcze wzrosnąć, bo władze Gminy przygotowują kolejne wnioski do różnych programów unijnych i rządowych.
 
Gmina prowadzi obecnie i zaplanowała jedne z najliczniejszych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych w regionie za pozyskane środki unijne i krajowe, a część przedsięwzięć zostanie zrealizowana ze środków własnych.
 
Tak samo jak w poprzednich latach, w roku 2024 Gmina niezmiennie będzie kładła nacisk na inwestycje drogowe i działania proekologiczne, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozwój sołectw i zaspakajanie potrzeb wszystkich mieszkańców. Z należytą troską władze Gminy podchodzą do wspólnego z mieszkańcami planowania przestrzeni publicznej, zaspakajanie potrzeb zarówno dorosłych mieszkańców, seniorów, ale też dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych.
 

INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA I GMINY

 

Główne inwestycje zaplanowane na 2024 r. to m.in.:
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele; Modernizacja drogi gminnej w msc. Zaręby; Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w msc. Duczymin; Przebudowa drogi gminnej w msc.: Opiłki Płoskie, w msc. Jedlinka. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Stara Wieś i w msc. Bagienice; Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych: Łaz – Sosnówek – do drogi wojewódzkiej, Dąbrówka Ostrowska – Rapaty Żachy do msc. Bobry, Pruskołęka – Poścień Zamion, Binduga – kontynuacja oraz w msc. Rawki. Modernizacja mostu polegająca na zabezpieczeniu lewego przyczółku na rzece Omulew w msc. Nowa Wieś Zarębska; Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele; Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w msc. Nowa Wieś k. Duczymina; Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg lub ich odcinków w msc.: Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory, oraz rozbudowę ul.: Krótkiej, Księżycowej, Przytulnej, Pogodnej, Młynarskiej – drogi wew. nr ewid. 1260, Kazimierza Wielkiego, Starej Targowicy, Bendowskiego, Wiatracznej, Zuzanny w msc. Chorzele.
 
Ponadto Gmina Chorzele zabezpieczyła środki na m.in.: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zarębach – włączonej do KSRG; Adaptację na potrzeby stołówki pomieszczenia w budynku PSP nr 2 w Chorzelach; Modernizację pomieszczeń w PSP w Krzynowłodze Wielkiej; Realizację zadań z zakresu ochrony zabytków „zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie” oraz Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach”. Gmina zadba również o zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez program cyberbezpieczny samorząd.
 
INWESTYCJE W SOŁECTWACH
Na inwestycje w sołectwach Burmistrz zaplanowała 605 927,96 zł. W ramach konsultacji Burmistrz z mieszkańcami i na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów i mieszkańców, zaplanowano do realizacji kolejne służące lokalnym społecznościom inwestycje w sołectwach, takie jak, m.in.: remonty świetlic wiejskich, kuchni i ich doposażenie, naprawy i wymiany instalacji elektrycznych, remonty (żwirowania dróg), oświetlenie dróg, budowy altan rekreacyjnych i miejsc integracji mieszkańców, itp.
 
OŚWIATA
Gmina przeznaczy środki finansowe na bardzo dobre funkcjonowanie oświaty – 6 szkół podstawowych, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, oddziałów przedszkolnych w szkołach, dowożenie uczniów do szkół, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Naukę w roku szkolnym 2023/2-24 w 70 oddziałach w szkołach i przedszkolu rozpoczęło łącznie 1045 uczniów, w tym 247 dzieci w przedszkolu i 12 oddziałach przedszkolnych. W szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę zatrudnionych jest łącznie 124 nauczycieli. Gmina zapewnia wszystkim dzieciom sześcioletnim i młodszym miejsce realizowania wychowania przedszkolnego. Gmina dotuje również Przedszkole Niepubliczne w Chorzelach, do którego uczęszcza 25 dzieci.
 
ZGKIM, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina przeznaczy środki finansowe zabezpieczające realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na stabilne funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i realizację zadań na rzecz mieszkańców, jak również gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg. ZGKiM realizuje m.in: bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków w Chorzelach wraz z 13 przepompowniami ścieków, obsługuje stacje uzdatniania wody w Chorzelach, Rycicach, Bagienicach, Nowej Wsi, Zarębach z przepompownią w Łazie, prowadzi porządkowanie miasta, obsługę targowiska oraz odławianie i opiekę bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Chorzele, utrzymanie terenów zielonych na placach zabaw, skwerach, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawę dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy, utrzymuje porządek i remontuje wiaty przystankowe, czy realizuje utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych.
 
POMOC SPOŁECZNA, OPS
Gmina zapewni stosowne środki finansowe na pomoc społeczną dla rodzin i mieszkańców oraz funkcjonowanie realizującego te zadania Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizowane przez Gminę za pośrednictwem OPS zadania to m.in.: kompleksowe wsparcie rodziny, pomoc materialna o charakterze socjalnym, poradnictwo specjalistyczne, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz przeciwdziałanie przemocy. OPS udziela świadczeń z pomocy społecznej. Sa to: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe z powodu zdarzenia losowego. OPS kieruje do DPS i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, wykonuje usługi opiekuńcze ( w tym program 75+ ), prace socjalne, udziela schronienia osobom bezdomnym, ponosi odpłatność za dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu : „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina za pośrednictwem OPS wspiera rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez: asystenta rodziny, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, wypłacanie zasiłku rodzinnego z dodatkami; wypłacanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna; wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; wypłacanie świadczenia rodzicielskiego. OPS realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zadania z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dystrybuuje darmową żywność, wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.
 
KULTURA I KULTURA FIZYCZNA, OUK, BIBLIOTEKI, ORZYC CHORZELE
Gmina przeznaczy odpowiednie środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w tym funkcjonowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, organizację zajęć przez Ośrodek Upowszechniania Kultury oraz Biblioteki, na ochronę zabytków, czy kulturę fizyczną i sport, w tym środki finansowe dla KS Orzyc Chorzele oraz na organizację imprez w zakresie sportu.
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZABYTKI
Gmina, jak co roku wesprze finansowo zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz udzieli dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Będzie także wspierać KGW.
 
STRAŻE OSP
Istotne środki i wsparcie finansowe Gmina będzie, jak co roku kierowała na bieżące finansowanie 13 jednostek OSP, na ekwiwalenty dla strażaków, czy ryczałty dla konserwatorów – kierowców, naprawy samochodów, zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, przeglądy, materiały itp.
 
HALA SPORTOWA I BASEN
Na podstawie porozumienia Gmina przeznaczy także dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach i jak też do tej pory będzie wykupywać bilety na basen dla dzieci z gminnych Szkół Podstawowych.
 
ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Gmina zabezpieczyła również środki finansowe na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym wypoczynek i pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, inicjatywy profilaktyczne, a dochody na tę działalność Gmina pozyska z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
EKOLOGIA
Jednym z czołowych założeń Gminy Chorzele są działania proekologiczne. Dlatego też, Gmina nadal będzie realizowała zadania w tym zakresie w trosce o zdrowie mieszkańców.
 
POTRZEBY SPOŁECZNE
Oprócz potrzebnych mieszkańcom i zakładom pracy inwestycji infrastrukturalnych, władze Gminy będą też inwestować w potrzeby społeczne, potrzeby seniorów, osób niepełnosprawnych, czy młodzieży.
 
SPÓŁKI WODNE I KANALIZACJA
Za pośrednictwem zaplanowanych dotacji na m.in konserwację rowów melioracyjnych na rzecz Spółek Wodnych – Gmina wesprze również naszych rolników, jak również będzie kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
 
BEZPŁATNY MIEJSKO-GMINNY TRANSPORT PUBLICZNY I WSPARCIE SOŁECTW
Ponadto Gmina zapewni naszym mieszkańcom bezpłatny lokalny transport zbiorowy i nadal będzie korzystała z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw.
 
Wszystkie inwestycje będą służyć wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Chorzele.
 
 
 
134

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność