Gmina Chorzele uprzejmie informuje, iż Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 13 czerwca 2023 r. rozpoczął nabór wniosków w konkursie prowadzonym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2), Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw.

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Krótki opis działania

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK w terminie: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Obszar geograficzny

Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Poziom dofinansowania Minimalna wartość  wydatków kwalifikowanych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych
Od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Brak

Równowartość 50 mln EUR

 

Zasady przeprowadzania naboru

Informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się  na stronie internetowej BGK w zakładce Dokumenty.

Finansowanie

Działanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027

Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie BGK –

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/#c28053

321

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność