Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXXIV sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 29 stycznia 2024 roku o godz. 13.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LXXIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

b) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,

c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy,

d) nadania nazwy ulicy,

e) przeprowadzenia wyborów samorządu mieszkańców w mieście Chorzele i sołectwach oraz określenia terminu wyborów,

f) przystąpienia do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

64

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność