Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 28 marca 2023 na realizacje zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 129/2023- pobierz plik (docx, 17KB)

OGŁOSZENIE – pobierz plik (docx,16KB)

126

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność