Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Chorzelach.

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) powołania komisji stałych Rady Miejskiej,

b) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej,

c)ustalenia składu osobowego i ilościowego komisji stałych Rady Miejskiej,

d)wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej,

e)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

 

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

64

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność