Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości, w związku z otrzymanym kalendarzem polowań KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,GRONOSTAJ” W CHORZELACH, informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Godzina i miejsce zbiórki (obwód 24) Rodzaj zwierzyny Prowadzący Numer kontaktowy Uwagi
1. 21.10.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata

Zakończenie 16:00 Wiata

 

byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis

 

Moskalik Wojciech

Kucki Zbigniew

 

787620769

 

668414905

Polowanie zbiorowe z psami
2. 04.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata

Zakończenie 16:00 Wiata

 

byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis

 

Roczeń Dominik

Przybysławski Krzysztof

 

516078627

 

606146342

Polowanie ,,Hubertowskie” z psami
3. 18.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata

Zakończenie 16:00 Wiata

 

byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis

 

Moskalik Dominik

Stancel Mirosław

 

506183862

 

505006445

Polowanie zbiorowe z nagonką
4. 02.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata

Zakończenie 16:00 Wiata

 

byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis

 

Sadowski Daniel

Roczeń Dominik

 

793090391

 

516078627

Polowanie zbiorowe z nagonką
5. 23.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata

Zakończenie 15:00 Wiata

 

zając, lis

Kucki Bogdan

Merchel Mariusz

608527113

500436227

Polowanie ,,Wigilijne” z nagonką
6. 06.01.2024 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata

Zakończenie 16:00 Wiata

 

byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis

 

Ploch Longin

Prusik Janusz

 

500224213

608202300

Polowanie ,,Noworoczne” z nagonką

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Brzeski Kołaki, Rembielin, Lipowiec, Przysowy, Rycice (za pośrednictwem sołtysa).

 

148

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność