Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), w związku z otrzymanym planem polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 162 w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Obwód Gat. zwierzyny do pozyskania Miejsce zbiórki myśliwych Prowadzący polowanie
1. 08.10.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Kowalczyk S.

2. Ciołek S.

2. 15.10.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Czarnocki Sz.

2. Żałobka A.

3. 21-22.10.2023 r. 18 Dzik, sarna, jeleń, lis Poścień,

Żelazna

1. Tyjewski G.

2. Kuciński K.

4. 29.10.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Chojnowski W.

2. Roeding P.

5. 05.11.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Sarna S.

2. Żałobka a.

6. 11-12.11.2023 r.

Hubertowskie

18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,

Poścień

1. Kossakowski D.

2. Żałobka A.

3. Kossakowski A. – gospodarz

7. 19.11.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Paplińsi T.

2. Żałobka A.

8. 25-26.11.2023 r. 18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,

Poścień

1. Abramczyk K.

2. Tabaka D.

9. 03.12.2023 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Wiśniewski M.

2. Żałobka A.

10. 16-17.12.2023 r.

Wigilijne

18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,

Poścień

1. Suski B.

2. Rupiński T.

3. Zaremba P. – gospodarz

11. 07.01.2024 r. 310 Dzik, sarna, jeleń, lis Repki 1. Murawski L.

2. Adamczuk P.

12. 13-14.01.2024 r. 18 Dzik, sarna, jeleń, lis Żelazna,

Poścień

1. Gołębiowski J.

2. Gołębiowski K.

13. 21.01.2024 r. 310 Dzik, jeleń, lis Repki 1. Ciołek B.

2. Żałobka A.

14. 28.01.2024 r. 310 Dzik, jeleń, lis Repki 1. Czarnocki J.

2. Żałobka A.

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Poścień Wieś (za pośrednictwem sołtysa).

 

146

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność