Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości, w związku z otrzymanym kalendarzem polowań KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,ECHO” WIELBARK ZO OSTROŁĘKA, informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania
1. 04.11.2023 r. 08:00 16:00 16-polny: Sosnówek

9-leśny: Granica

9-leśny: Łąki Mariana

2. 11.11.2023 r. 08:00 15:00 16-polny:

9-leśny:Omulew

9-leśny: Zapadka

9-leśny: Ścięciel

9-leśny: Zygfryd

3. 25.11.2023 r. 08:00 15:00 9-leśny: Zygfryd

9-leśny: Omulew

9-leśny: Zapadka

9-leśny: Ścięciel

16-polny:

4. 02.12.2023 r. 08:00 15:00 16-polny: Sosnówek

16-polny: Łaz

16-polny: Chorzele

16-polny: Raszujka

9-leśny: Łąki Mariana

9-leśny: Granica

5. 23.12.2023 r. 08:00 15:00 9-leśny: Omulew

9-leśny: Zapadka

9-leśny: Zygfryd

9-leśny: Ścięciel

16-polny:

6. 30.12.2023 r. 08:00 15:00 9-leśny: Opaleniec

9-leśny: Kordon

9-leśny: Wyżegi

9-leśny: Łąki Mariana

16-polny:

7. 31.12.2023 r. 08:00 15:00 16-polny:
8. 06.01.2024 r. 08:00 15:00 9-leśny:

16-polny:

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Sosnówek, Łaz, Raszujka, Opaleniec, Ścięciel, Mącice, Wyżegi (za pośrednictwem sołtysa).

 

 

 

230

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność