Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), w związku z otrzymanym planem polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 103 ,,DROP” w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

OBWÓD NR 8 MYSZYNIEC

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Rodzaj zwierzyny Planowany teren polowania Miejsce zbiórki Prowadzący polowanie
1. 18.11.2023 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, sarna, dzik, lis Białusny Lasek

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
2. 19.11.2023 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, sarna, dzik, lis Białusny Lasek

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
3. 02.12.2023 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, sarna, dzik, lis Budy, Olszyny

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
4. 03.12.2023 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, sarna, dzik, lis Budy, Olszyny

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
5. 16.12.2023 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, dzik, lis, zając Charciabałda

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
6. 17.12.2023 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, sarna, dzik, lis Charciabałda

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
7. 20.01.2024 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, dzik, lis Bandysie

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy
8. 21.01.2024 r.  

8:00

 

15:00

Jeleń, dzik, lis Bandysie

teren leśny

Białusny Lasek 28

Kol. Piotr Chorążewicz

Łowczy lub inny upoważniony myśliwy

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

 

200

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność