10 kwietnia, Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę na opracowanie programu konserwatorskiego dla stanowiska archeologicznego „Łysa Góra”.
„Łysa Góra” jest najcenniejszym zabytkiem archeologicznym na terenie Gminy Chorzele, który po wielu badaniach i wykopaliskach w latach 70., 80. i 90. ubiegłego stulecia, został wpisany do Rejestru Zabytków (nr rejestru 317, wpis z 1992r.).
Program konserwatorski dotyczy problematyki zagospodarowania obszaru stanowiska dla potrzeb edukacyjno-turystycznych, w związku z planowaną realizacją zadania „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 196 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Umowa na opracowanie programu konserwatorskiego została podpisana z firmą Archaios Sp. z o.o., a koszt opracowania wyniósł 23 370,00 zł brutto.
Zakres programu konserwatorskiego obejmować będzie m.in.: charakterystykę miejsca, w tym jego sytuację przestrzenną, kontekst historyczny, skrócony opis dotychczasowych badań, plan sytuacyjny, charakterystykę krajobrazową, zalecane prace badawcze i opracowania specjalistyczne, przebieg trasy ścieżki edukacyjnej wraz z lokalizacją tablic informacyjnych, proponowane uczytelnienie osi widokowych na i ze stanowiska, lokalizację punktu widokowego itd.
Gmina Chorzele we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, rozpoczęła również realizację kompleksowego programu badań powierzchniowych, nieinwazyjnych i inwazyjnych na stanowisku „Łysa Góra”.
Program badań archeologicznych został opracowany przez PMA i pozytywnie zaopiniowany przez MWKZ.
Gmina, jako właściciel stanowiska, uzyskała od MWKZ pozwolenie na przeprowadzenie pierwszego etapu programu tj. badań powierzchniowych i nieinwazyjnych, które od 8 kwietnia prowadzą archeolodzy z PMA w Warszawie i Wydziału Archeologii UW. Możemy zdradzić, że odkryte dotychczas artefakty są bardzo intrygujące i obiecujące. Latem planowana jest realizacja drugiego etapu programu, czyli badań inwazyjnych – wykopaliskowych na stanowisku.
Po przeprowadzeniu kompleksowych badań archeologicznych na wydmie „Łysa Góra” i w okolicach stanowiska, planowana jest również realizacja prac konserwatorskich – zabezpieczających, zachowujących zabytek i utrwalających jego substancję oraz prace związane z uzupełnieniem narysów ziemnych wydmy. Zakres, rodzaj i kolejność poszczególnych działań zostały ustalone z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Ostrołęce oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
Stanowisko „Łysa Góra” to jedyny kompleks archeologiczny na Północnym Mazowszu, związany z obecnością plemion celtyckich, tworzących szlak handlowy przebiegających przez Mazowsze w kierunku złóż bursztynu w Puszczy Kurpiowskiej i na wybrzeżach Bałtyku. Poprzez stwierdzoną obecność charakterystycznych zabytków, należących do kręgu kultur wczesnej epoki żelaza, stanowi świadectwo pobytu starożytnych Celtów na obszarze północnego Mazowsza. Jest to zatem unikatowy obiekt o wyjątkowej wartości historycznej i naukowej oraz ogromnym potencjale edukacyjno-turystycznym. „Łysa Góra” to stanowisko wyjątkowe nie tylko w skali regionu, ale co najmniej Polski.
Więcej informacji o stanowisku -> www.chorzele.pl -> zakładka „Turystyka i Zabytki”
49

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność