Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXXVII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 29 kwietnia 2024 roku o godz. 13.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Chorzelach za 2023 rok.
 6. Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz  funkcjonowania Straży na terenie Miasta i Gminy Chorzele za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach w roku 2023.
 9. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego, o których w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037,
 • Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
 • Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
 • Zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach nr 465/LXXI/23 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele na rok 2024,
 • Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,
 • Rozpatrzenia skargi i wniosku.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

Michał Wiśnicki

 

porządek – pobierz plik (doc, 47KB)

70

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność