Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 7 czerwca 2024 roku o godz. 10:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) wystąpienia Gminy Chorzele ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,

b) zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządu mieszkańców w mieście Chorzele i sołectwach oraz określenia terminu wyborów.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

Andrzej Krawczyk

 

 

20

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność