Szanowni Państwo,

Gmina Chorzele planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną  wynosi nie więcej niż 240 godzin  w skali roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 do dnia 15.10.2023 roku. Złożone deklaracje pozwolą ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w Programie.

Deklaracja do pobrania – opieka wytchnieniowa  pobierz plik (pdf, 141KB)

Deklarację należy składać:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chorzelach, ul. Komosińskiego 1B,
  • drogą emaliową: ops@chorzele.pl

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zakwalifikowanie do Programu uzależnione od spełnienia  założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa”.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

54

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność