Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXX sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 30 października 2023 roku o godz. 14.30, która odbędzie się w Sali konferencyjnej UmiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach i nadania statutu jednostce

4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzelach

Michał Wiśnicki

107

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność