W dniu 11.09.2023r. burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym Robert Marchliński na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00”.
W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące prace: rozbudowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m; wykonanie pobocza utwardzonego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,25m; wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego w granicach istniejącego lub projektowanego pasa drogowego; wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez odmulenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów; budowę kanału technologicznego; budowę przepustów pod drogami, zjazdami i słupami energetycznymi; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; wykonanie włączania do drogi powiatowej nr 3234W i 3216W, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowo projektowanymi rozwiązaniami geometrycznymi drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Burmistrz na realizację przedmiotowego zadania pozyskała środki w kwocie 943 590,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 1 722 000,00 zł. Różnica, czyli 778 410,00 zł pochodzi z budżetu Gminy.
W podpisaniu umowy uczestniczyła również Beata Olber-Pawłowska – kierownik Referatu ds. Inwestycji, zamówień publicznych, funduszy unijnych, ochrony środowiska i rolnictwa.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00” jest objęte dofinansowaniem w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

151

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność