Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z otrzymanym kalendarzem polowań Koła Łowieckiego ,,Oczeret”, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Obwód Data i miejsce zbiórki Odpowiedzialny

za przygotowanie

Zwierzyna do odstrzału Prowadzący
1. 22 21.10.2023 r. g.7.30

Rapaty Domek

K. Berk Łania, cielak, dzik, lis M. Kołakowski
2. 12 22.10.2023 r. g.7.30  Kwiatkowo przy Leśniczówce A. Rutkowski Łania, dzik, lis M. Sędrowski
3. 12 28.10.2023 r. g.7.30

Sosnówek

A. Szymański Dzik, łania, lis W. Zalewski
4. 22 29.10.2023 r. g.7.30

Rapaty

T. Kołodziejczyk Dzik, łania, cielak, lis K. Frączek
5. 22 05.11.2023 r. g.7.00

Rapaty

K. Leśnikowski Łania, cielak, dzik, lis, zając K. Krajewski
6. 12 12.11.2023 r. g.7.30

Zaręby

M. Łojek Dzik, łania, lis, zając A. Mierzejewski
7. 22 19.11.2023 r. g.7.30

Rapaty

W. Zalewski Dzik, łania, cielak, lis, zając A. Krawczyk
8. 12 26.11.2023 r. g.7.30

Sosnówek

K. Grabowski Dzik, łania, lis, zając A. Rutkowski
9. 22 03.12.2023 r. g.7.30

Rapaty

J. Łada Dzik, łania, cielak, lis, zając M. Kołakowski
10. 12 10.12.2023 r. g.7.30

Sosnówek

M. Łojek Dzik, łania, lis, zając A. Mierzejewski
11. 12 16.12.2023 r. g.7.30

Zaręby

E. Maluchnik Łania, cielak, dzik, lis, zając M. Sędrowski
12. 22 17.12.2023 r. g.7.30

Rapaty

W. Zalewski Łania, cielak, dzik, lis, zając A. Krawczyk
13. 22 07.01.2024 r. g.7.30

Rapaty

K. Berk Dzik, łania, cielak, lis K. Leśnikowski
14. 12 14.01.2024 r. g.7.30

Kwiatkowo

A. Mierzejewski Łania, dzik, lis M. Sędrowski
15. 22 21.01.2024 r. g.7.30

Rapaty

M. Wasilewski Łania, dzik, lis K. Krajewski
16. 12 28.01.2024 r. g.7.30

Sosnówek

A. Szymański Dzik, lis A. Krawczyk
17. 22 04.02.2024 r. g.7.30

Rapaty

M. Garliński Dzik, cielak, lis P. Szmalc
18. 12 11.02.2023 r. g.7.30

Kwiatkowo

A. Rutkowski Dzik, lis K. Frączek
19. 22 18.02.2024 r. g.7.30

Rapaty

K. Berk Dzik, cielak, lis J. Przybysławski
20. 12 25.02.2024 r. g.7.30

Sosnówek

K. Grabowski Dzik, lis A. Krawczyk

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Kwiatkowo, Łaz, Zaręby (za pośrednictwem sołtysa).

163

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność