Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXIX sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 27 października 2023 roku o godz. 13:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

156

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność