W dniu 1 grudnia 2023r. Burmistrz Beata Szczepankowska oraz dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Chorzele, a Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
 
Podpisane porozumienie dotyczy współdziałania m.in.: w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu nauki, kultury i edukacji, realizacji wspólnych działań z zakresu promocji archeologii i historii, w tym organizowaniu badań, wystaw, konferencji oraz zajęć dydaktycznych (lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży) i wykładów popularnonaukowych, czy też realizacji wspólnych działań wydawniczych z zakresu archeologii i historii.
 
Ww. porozumienie jest również wstępem do realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 196 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Dofinansowanie zadanie obejmuje m.in.: badania mające na celu zabezpieczenie i zachowanie zabytku, przygotowanie opracowań naukowych oraz materiałów edukacyjnych, ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych wraz z wytyczeniem i wykonaniem ścieżki dydaktycznej – działania te pozwolą na wzmocnienie ochrony stanowiska poprzez podniesienie świadomości mieszkańców o lokalnym dziedzictwie, zwiększą atrakcyjność turystyczną zabytku, a także będą przestrzegać przed jakimikolwiek próbami dewastacji stanowiska lub niekontrolowanej ingerencji w jego obszarze.
 
Chcąc jak najlepiej zrealizować dofinansowane zadanie gmina podjęła konsultacje dotyczące współpracy przy jego realizacji z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegaturą w Ostrołęce. We współpracy będą uczestniczyć również najbardziej merytoryczne i prestiżowe instytucje działające w zakresie archeologii i ochrony zabytków w kraju.
 
W spotkaniu uczestniczyli także: dr Wojciech Borkowski – Zastępca Dyrektora PMA ds. Badań i Ochrony Obiektów Archeologicznych, Aneta Bacławska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Sławomir Czaplicki – Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji UMiG oraz Katarzyna Purzycka podinspektor ds. promocji, kultury i sportu Miasta i Gminy Chorzele oraz współpracy z organizacjami i mediami.
 
Strony omówiły pierwsze działania i bardzo optymistycznie podchodzą do zadań planowanych na terenie „Łysej Góry”, która ma szansę stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych zabytków w Regionie.
120

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność