Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Chorzele na podstawie wniosków składanych przez rodziców uczniów oraz uczniów pełnoletnich.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wydała w dniach od 23 do 24 października 2023r. 240 decyzji w sprawie przyznania uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Chorzele świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.
Za okres od września do grudnia 2023r. środki finansowe przyznane na stypendia opiewają na sumę 168 782,00 zł. Na kwotę składają się środki własne z budżetu Gminy w wysokości 16 878,20 zł oraz pozyskana z budżetu Państwa dotacja celowa w wysokości 151 903,80 zł.
Stypendium będzie wypłacone jednorazowo na konta bankowe wnioskodawców wskazane we wnioskach, w dniach od 20 do 24 listopada b.r., po wcześniej przeprowadzonej procedurze dostarczenia i zaakceptowania rachunków lub faktur VAT.
Kwota stypendium szkolnego na jednego ucznia zgodnie z przepisami prawa wyższego rzędu w tym okresie uzależniona była od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł na osobę w rodzinie.

143

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność