W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1 na formularzu zgodnym z załączonym wzorem.

Wnioski są dostępne w siedzibie Urzędu na recepcji lub pod linkiem: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych albo oświadczenie,
  • przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty,
  • odcinek z renty lub emerytury,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej,
  • zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tytułu pobierania diety sołeckiej/radnego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

Wniosek musi zawierać poświadczenie pracownika OPS o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ( pkt. 4 w formularzu wniosku).

 

Uwaga:
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji  świadczenia zostanie wskazany w decyzji, wypłata nastąpi po przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur VAT wystawionych na osobę uprawnioną.

458

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność