Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXXI sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 13:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIX i LXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
 • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
 • organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele na rok 2024,
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 • podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób  objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
 • wyboru członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

8. Zapytania i wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad.

85

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność