Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXXII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 1 grudnia 2023 roku o godz. 13:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorzele,                                                                                  c) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chorzele.

4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

174

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność