Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXXVI sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 27 marca 2024 roku o godz. 13.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach z realizacji Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w Gminie Chorzele za rok 2023 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037,                                                                                                                                                                                                         b)zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
  c)przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele na rok 2024”,
  d)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  e)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  f)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele,
  g)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele,
  h)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele,
  i)rozpatrzenia wniosku.

9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

Michał Wiśnicki

25

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność