Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXXV sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 13.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LXXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
c) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
d) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
e) rozpatrzenia wniosku.

8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzelach

Michał Wiśnicki

 

125

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność