O zwrot mogą ubiegać się producenci rolni również w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  sierpnia  2023  r. do 31 sierpnia 2023  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby procedura złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego przebiegła prawidłowo, każdy rolnik, który chce odzyskać w II turze naboru wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien przedstawić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego odpowiednio:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w  ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110  litrów/  1 ha użytków rolnych i 40 litrów / 1 DJP bydła; (w tym zakresie obowiązuje dotychczasowy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w  ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów / 1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4  litry  /1  sztukę świń (w tym zakresie obowiązuje nowy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi :

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu wynosi 1,46 zł/ 1 litr ON.

 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do
  31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca
  2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu wynosi 1,46 zł/ 1 litr ON.

Ważne !!! W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła (siedziba stada na terenie Gminy Chorzele) do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego dołączają także ( o ile nie złożyli tego dokumentu w I turze) dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku ubiegania się producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do owiec, kóz lub świń do nowego wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz oraz informację o liczbie świń będących w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta , w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni, producent rolny składa oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu w roku 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zamiast dokumentu wydanego przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). (druk oświadczenia – Oświadczenie o średniej rocznej DJP koni – pobierz plik (docx, 23KB)

Reasumując rolnik składa:

 • jeden wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w  odniesieniu do gruntów i bydła
 • drugi wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w  odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (jeżeli dotyczy)

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W  przypadku ubiegania się o zwrot podatku w 2023 roku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni producent rolny składa odrębny wniosekWniosek świnie, owce, kozy i konie – pobierz plik (pdf, 649KB).

Wzory dostępne na stronie internetowej tut. urzędu http://www.chorzele.pl/  w zakładce: Wnioski i  formularze -> Akcyza oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego  1, 06-330 Chorzele (w biurze podawczym) oraz w pokoju nr 17a (kasa – parter) tel. 29 751-65-33).

Sołtysom zostały przekazane wnioski, załączniki i informacje. W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt z sołtysem z danej miejscowości.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach – pokój nr 17a (kasa – parter).

Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

Procedura 2023 – pobierz plik (pdf, 134KB)

Wniosek użytki rolne, bydło – pobierz plik (pdf, 871KB)

Oświadczenie pomoc publiczna użytki rolne,bydło – pobierz plik (docx, 29KB)

Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 01.02.2023-31.07.2023 – pobierz plik (docx, 15KB)

Procedura 2023 – pobierz plik (pdf, 134KB)

Wniosek świnie, owce, kozy i konie – pobierz plik (pdf, 649KB)

Oświadczenie pomoc publiczna świnie,owce,kozy,konie – pobierz plik (pdf, 30KB)

Oświadczenie o średniej rocznej DJP koni – pobierz plik (pdf, 23KB)

Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 1.08.2022-31.07.2023 – pobierz plik (docx, 16KB)

Zestawienie koni ras dużych – pobierz plik (docx, 29KB)

Zestawienie koni ras małych – pobierz plik (docx, 21KB)

203

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność