Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  lutego  2024  r. do 29 lutego 2024  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z  fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 r. do  31  stycznia 2024 r.

Limity, obowiązujące w 2024 roku, stanowić będą sumę:

a) 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych

oraz

b) 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

c) 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. wynosi 1,46 zł/l.

Ważne !!! W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, świń, owiec, kóz i koni (siedziba stada na terenie Gminy Chorzele) do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego dołączają także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni, oraz informację o liczbie świń będących w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Faktury VAT powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:

  • CN 2710 19 43 – 2710 19 48,
  • CN 2710 20 11 – 2710 20 19,
  • CN 3826 00

Faktury z innymi oznaczeniami kodowymi nie będą uznawane do zwrotu podatku akcyzowego.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wzory dostępne na stronie internetowej tut. urzędu http://www.chorzele.pl/  w zakładce: Wnioski i  formularze -> Akcyza oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego  1, 06-330 Chorzele (w biurze podawczym) oraz w pokoju nr 1a (kasa – parter) tel.  (29 751-65-33).

Sołtysom zostały przekazane wnioski, załączniki i informacje. W razie wszelkich wątpliwości proszę o  kontakt z sołtysem z danej miejscowości.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach do dnia 29 lutego 2024 r.- pokój  nr  1a (kasa – parter).

Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

Procedura_2024_r – pobierz plik (doc, 418KB)

Wzór wniosku akcyza 2024– pobierz plik (pdf, 801KB)

I 2024 Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego– pobierz plik (odt, 16KB)

oświadczenie pomoc publiczna – Kopia– pobierz plik (docx, 29KB)

454

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność