Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uprzejmie informuje, że w terminie od  1  lutego  2023  r. do 28 lutego 2023  r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z  fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Limity, obowiązujące w 2023 roku, stanowić będą sumę:
132,00 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. wynosi 1,20 zł/l.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła (siedziba stada na terenie Gminy Chorzele) do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego dołączają także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z  uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2727).
Faktury VAT powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:

  • CN 2710 19 43 – 2710 19 48,
  • CN 2710 20 11 – 2710 20 19,
  • CN 3826 00

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny wraz z  załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  na stronie internetowej tut. urzędu http://chorzele.pl/  w zakładce: INFORMACJE DLA ROLNIKÓW oraz  w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele (w  biurze podawczym oraz w pokoju nr 17a – (kasa – parter) tel. 29 751-65-33).
Sołtysi zostali zaopatrzeni we wnioski, załączniki i informację. W razie wszelkich wątpliwości proszę o  kontakt z sołtysem z danej miejscowości lub pracownikiem Urzędu.
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach – pokój nr 17a (kasa – parter).
Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Załącznik do wniosku – zestawienie faktur za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

147

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność