Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesjistwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok ;
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  • zapoznanie się z opinią komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Gospodarki, Mienia Komunalnego i Budownictwa,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2022-2036,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
  • w sprawie zmiany Uchwały nr 361/LIV/22 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorzele,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Chorzele,
  • doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości z terenu gminy Chorzele,
  • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dotychczasowym  użytkownikom wieczystym,
  • uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2023 – 2028,
  • wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 395/LVIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 października 2018 roku,
  • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chorzele  porozumienia o współpracy „Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzenia nowych wspólnych projektów.
 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok i przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2023 rok.
  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzelach
Michał Wiśnicki

120

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność