Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany  Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • podwyższenia kryterium dochodowego do celów udzielania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób  objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • określenia zasad  zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  • rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Nowa Wieś Zarębska.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzelach
Michał Wiśnicki

142

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność