Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 614) zwołuję LXIV sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 13:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z LXII i LXIII sesji Rady Miejskiej.
  1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
  2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2022 rok:

– Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy,

– Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele wotum zaufania.

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chorzele za 2022 rok:

– Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

– Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

– Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2022 rok.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2022 rok,

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2022 rok,

c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2022 rok,

d) w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości,

e) organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele

na rok 2024,

f) udzielenia dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

178

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność