Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXXIII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXXI i LXII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia  uchwały budżetowej na 2024 rok ;

  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  • zapoznanie się z opinią komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Gospodarki, Mienia Komunalnego i Budownictwa,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2024-2037,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036,

b) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

c) uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,

d) doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,

f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,

g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,

h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób  Doznających Przemocy Domowej  Gminy Chorzele na lata 2024 – 2027,

i) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok i przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2024 rok.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

136

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność